Për ne

Bashkëpunim ndërkomunal mund të ndihmojë komunave të rrisin efektivitetin dhe efikasitetin në ofrimin e shërbimeve. Pasi që pergjegjësitë komunale po bëhen gjithnjë e më komplekse dhe të vështira, komunat duhet të vazhdojnë të kërkojnë mënyra më të mira për të ofruar shërbime të nevojshme per komunitetet e tyre. Një mjet për të ndihmuar në trajtimin e kësaj sfide është bashkëpunimin ndërqeveritar.