Qyteti-i-Decanit2.JPG
 


 

 Diaspora-(2).jpg

Broshura - Tatimi në Pronë
Broshura-Tatimi-ne-Prone.jpg

 Reklama - Tatimi në Pronë


Listat - Borxhet e Tatimit  2001-2014
LISTAT---BORXHET-E-TATIMIT.jpg

 INSTGAP.jpg

STRATEGJIA--E-KOMUNES-PER-INFORMIM-DHE-KOMUNIKIM--2015---2019.png
  _____________________________
 
SKEMA E GRANTEVE - PËR ZHVILLIMIN E SEKTORIT PRIVAT - ' ARDA '

Lajmet

N J O F T I M
09 shkurt 2016
                  N J O F T I M

Njoftojmë qytetarët e Komunës së Deçanit se Bazuar në ligjin për vetëqeverisje  lokale  Nr. 03-040 dhe Statutit  të Komunës së Deçanit Drejtoria për  Administratë  të përgjithshme  organizon:

 

DISKUTIM PUBLIK

 

PËR PROJEKT RREGULLOREN

( Për Lartësinë  e Taksave , Ngarkesave , Tarifave dhe Gjobave Komunale )

 

 

Vendi: Salla e Konferencave në objektin e Komunës kati i III-të,

Data:11.02.2016 (e enjte )

Ora: 11:00

më shumë...

Njoftim
08 shkurt 2016
 Të nderuar qytetar ju rikujtojmë se falja e borxhit për tatimin në pronë ka filluar  në fund të vitit 2015 dhe do të vazhdoi deri në shtatorë të vitit 2016 .

Në mënyrë që edhe ju të jeni përfitues të kësaj marrëveshje  dhe të fshini obligimet ndaj shtetit ju  lutem që të lajmëroheni në objektin e komunës kati i parë zyra Nr. 2. Që nga miratimi i këtij ligji dhe fillimi i falje së borxheve shumë nga qytetarët kanë nënshkruar marrëveshje po ashtu dhe kanë përfituar  nga falja e borxhit.

Varësisht nga statusi i borxhit, janë disa veprime të cilat duhet të ndërmerren.

 • Nëse borxhi total për tatimin e llogaritur për vitet 2001-2008 nuk është mbi 100€ ai do të falet automatikisht së bashku me të gjitha dënimet dhe kamatën për vitet 2001-2008.

• Personat të cilët nuk kanë asnjë borxh për vitet 2009-2014 nuk kanë nevojë të bëjnë asgjë. Të gjitha borxhet e tyre për vitet 2001-2008 do të falen automatikisht.

• Personat me borxh për vitet 2001-2008 me mbi 100€ dhe personat me borxh për vitet 2009-2014 duhet të veprojnë për të përfituar nga falja e borxheve.

Kliko në linqet e më poshtëm për info të plotë

Ose drejt për drejt  në zyrën Nr. 02 kati i parë në objektin e komunë së Deçanit.


http://tatimineprone-rks.org/images/uploads/files/Hapat_per_faljen_e_borxheve_publike.pdf

http://www.atk-ks.org/wp-content/uploads/2015/10/LIGJI_Nr-_05_L-043__P%C3%8BR_FALJEN_E_BORXHEVE_PUBLIKE-002.pdf


http://www.atk-ks.org/wp-content/uploads/2015/10/Udhezim_Administrativ_QRK_-_Nr_042015_per_procedurat_e_faljes_se_borxheve_publike_.pdf

më shumë...

Konkurs nga Drejtoria për Arsim
05 shkurt 2016
 Drejtorati për Arsim

  Nr: 07 /3609

Datë:05.02.2016

Deçan

 

 Në bazë te nenit 11, paragrafi 1,neni 18 paragrafi 1 dhe 3, neni 20  paragrafi 1 te Ligjit Nr.03/L-149  mbi Shërbimin civil te Republikës se Kosovës   dhe nenit 3 paragrafi 1 dhe 2 te Rregullores Nr.02/2010  për Procedurat e Rekrutimit mbi Shërbim  Civil, si dhe  Vendimi/  Drejtorati për Arsim në Deçan  shpall këtë:

më shumë...

SHPALLJE PUBLIKE
04 shkurt 2016
 Komuna Deçan 
Shpallje Publike 
Për  dhënien në shfrytëzim afatë gjatë,nëntëdhjet e nëntë(99) vite me koncesion të tokës mdërtimore pronë e Komunës së Deçanit me konkur publik    

 LËNDA E KONKURSIT PUBLIK
më shumë...

V E N D I M
03 shkurt 2016
 PËR SHPALLJEN FITUES TË OFERTËS SË PËRZGJEDHUR PËR DHËNIEN NË SHFRYTËZIM AFATGJATË (99) VITE TË TOKËS NDËRTIMORE KOMUNALE ME KONKURS PUBLIK-LLOTI NR.2 më shumë...

 


     z. Rasim SELMANAJ
      Kryetar i Komunës
_______________________
     
PROFILI-I-KOMUNES---DECAN.png
________________________


StatutiiKomunes.png

UdhezuesiPerQytetar-(2).png

PasqyratDhePlaneteKomunes

 QASJA-NE-DOKUMENTET-PUBLIKE-(1).jpg

Turizmi - Perspektiva e Qytetit të Deçanit

Kontakto Komunën
TELFIX.jpg
Tel-KD-(2).png
________________________

TELEFONI-EMERGJENT.jpg
Nr. i Telefonit Emergjent
" 193 "
Vala / Ipko / Fiksi

________________________


________________________