Qyteti-i-Decanit2.JPG
 


 

 Diaspora-(2).jpg

Broshura - Tatimi në Pronë
Broshura-Tatimi-ne-Prone.jpg

 Reklama - Tatimi në Pronë


Listat - Borxhet e Tatimit  2001-2014
LISTAT---BORXHET-E-TATIMIT.jpg

SHTYP FATURËN E TATIMIT
NË PRONË /  E - FATURA

Tatimi-ne-Prone---PNG.png

 INSTGAP.jpg

STRATEGJIA--E-KOMUNES-PER-INFORMIM-DHE-KOMUNIKIM--2015---2019.png

Lajmet

Konkurs për SH.F.M.U.,,Kuvendi i Verrave të Llukës ''
22 shkurt 2017
  

 

Drejtorati për Arsim në Deçan

07 Nr.4402.

Deçan , dt.22.02.2017

 

Në bazë të kërkesës së  SH.F.M.U. “ Kuvendi i Verrave të Llukës ““ në Llukë e Epërme  ,  konform dispozitave të nenit 8 pika 1 dhe 2 të Ligjit të punës Nr03/L-212, si dhe nenit 5  pika ( c ) të Ligjit nr.03/L-068 për Arsimin në komunat e Republikës së Kosovës, Drejtorati për Arsim në Deçan, shpall :

 

                                                K O N K U R S

            Për plotësimin e vendit  të lir të punës në  Institucionin edukativo  Arsimor                                      aftësues në këtë Institucion:

 

 

I.              SH.F.M.U. “ Kuvendi i Verrave të Llukës “ në Llukë e Epërme.

 

1.    Një mësimdhënës të lëndës Gjuhë dhe Letërsi Shqipe për 10 orë mësimi në javë me kohë të caktuar deri sa të kthehet punëtorja nga pushimi mjekësor.

 

KUSHTET : Kandidatët e interesuar për konkurrim  për këtë vend të  lirë të punës duhet të kenë kualifikimin përkatës Fakultetin e Edukimit – Bachelor i Gjuhës dhe Letërsisë Shqipe..

Dokumentacionii i  nevojshëm për konkurrim :

-       Çertifikata e lindjes ( apo kurorëzimi për  femrat e martuara),

-       Diploma e shkollës së kryer në origjinal apo e legalizuar dhe

-       Vërtetimi  mbi  përvojën e punës në Arsim.

Të drejtat dhe përgjegjësit e punës  parashihen në kontratën e punës me rastin e punësimit.

Aplikacionet merren dhe dorëzohen në Drejtoratin për Arsim në Deçan.

Konkursi mbetet i hapur në afat kohor  prej 8 ditësh nga dita e publikimit në mjetet e informimit publik ditor.

më shumë...

Komiteti për Politikë dhe Financa , ka mbajte mbledhjen e II-të të rregullt
21 shkurt 2017

Njoftim për mbledhje te Asambles per dt.24.02.2017
16 shkurt 2017
  

Kuvendi Komunal i Deçanit

01.Nr.II

Deçan,dt.15.02.2017

 

Bazuar në nenin 43.1 dhe  nenin të Ligjit për Vetëqeverisje Lokale Nr.03/L-040  dhe nenin 38 të Statutit të Komunës së Deçanit , bëj këtë:

 

F T E S Ë

Ftoheni që të  merrni pjesë në mbledhjen  II-të të rregullt  të Kuvendit të Komunës së Deçanit, e cila do të mbahet me dt.24.02.2017, e premte në ora 10:00, në sallën e Kuvendit të Komunës.

 

Për mbledhje propozoj këtë:

Rend pune:                                                             

 

 1. Shqyrtimi dhe miratimi i procesverbalit nga mbledhja e kaluar,
 2. Zëvendësimi i antares së Komitetit të Komuniteteve, Xheve Belaj me kandidatin Jetmir Belaj, nga komuniteti Rom,
 3. Marrja e Vendimit për rritjen e të hyrave vetanake në shumën prej 30,643.76 €, në buxhetin e vitit fiskal 2016,
 4. Marrja e vendimit për orientimin e të hyrave të bartura të vitit 2016 në vitin 2017,
 5. Shfuqizimi i Vendimit të Kuvendit i dt.31.03.2016 nr.01-8506, dhe marrja e vendimit për caktimin e lokacionit për ndërtimin e objektit të Qendrës Informative për Turizëm në ngastrën nr.00564-0, sipërfaqja e kërkuar 3 ari.
 6. Shqyrtimi i propozimit për ndryshimin dhe plotësimin e Rregullores për Lartësinë e Taksave, Ngarkesave,Tarifave dhe Gjobave Komunale,
 7. Shqyrtimi i kërkesës së Drejtorisë për Urbanizëm dhe Planifikim Hapsinorë për dhënie në shfrytëzim afatgjatë të pronës komunale për vendosjen e trafos në Lagjen Ramosaj-Carrabreg i Ulët,
 8. Të ndryshme.
më shumë...

Njoftim për mbledhjen e KPF-së për dt.21.02.2017
16 shkurt 2017
 Kuvendi i Komunës së Deçanit

01.Nr.II

Deçan,dt.15.02.2017

 

Bazuar në nenin 52  të Ligjit për Vetëqeverisje Lokale Nr.03/L-040 dhe nenin 50 të Statutit të Komunës së Deçanit, bëj këtë:

                                                                                                             

F T E S Ë

Ftoheni që të merrni pjesë në mbledhjen e II-të të rregullt të Komitetit për Politikë dhe Financa, që do të mbahet me dt,21.02.2017/e marte/, në ora 11:00, në Sallën e Konferencave në katin e tretë të Komunës.

 

Për mbledhje propozoj këtë:

Rend pune     

 

 1. Shqyrtimi dhe miratimi i procesverbalit nga mbledhja e kaluar,
 2. Shqyrtimi i propozimit të Drejtoris pë Buxhet dhe Financa për rritjen e të hyrave vetanake në shumën prej 30,643.76 €, në buxhetin e vitit fiskal 2016,
 3. Shqyrtimi i propozimit të Drejtoris pë Buxhet dhe Financa për orientimin e të hyrave të bartura të vitit 2016 në vitin 2017,
 4. Shfuqizimi i Vendimit të Kuvendit i dt.31.03.2016 nr.01-8506, dhe marrja e vendimit për caktimin e lokacionit për ndërtimin e objektit të Qendrës Informative për Turizëm në ngastrën nr.00564-0, sipërfaqja e kërkuar 3 ari.
 5. Shqyrtimi i propozimit për ndryshimin dhe plotësimin e Rregullores për Lartësinë e Taksave, Ngarkesave,Tarifave dhe Gjobave Komunale,
 6. Shqyrtimi i kërkesës së Drejtorisë për Urbanizëm dhe Planifikim Hapsinorë për dhënie në shfrytëzim afatgjatë të pronës komunale për vendosjen e trafos në Lagjen Ramosaj-Carrabreg i Ulët,
 7. Shqyrtimi i kërkesave,
 8. Të ndryshme.
më shumë...

Në Pallatin e Kulturës ,,Jusuf Gërvalla,, ësht hapë ekspozita përsonale e prof.Nezir Ramosaj e cila do të qëndroi e hapur tre dit
16 shkurt 2017

Për nder të 17 shkurtit 9-të Vjetorit të Shpalljes së Pavarësisë
16 shkurt 2017

 


     z. Rasim SELMANAJ
      Kryetar i Komunës
_______________________
     
PROFILI-I-KOMUNES---DECAN.png
________________________


StatutiiKomunes.png

UdhezuesiPerQytetar-(2).png

PasqyratDhePlaneteKomunes

 QASJA-NE-DOKUMENTET-PUBLIKE-(1).jpg

Turizmi - Perspektiva e Qytetit të Deçanit

Kontakto Komunën
TELFIX.jpg

________________________

TELEFONI-EMERGJENT.jpg
Nr. i Telefonit Emergjent
" 193 "
Vala / Ipko / Fiksi

________________________