Qyteti-i-Decanit2.JPG
 


 

 Diaspora-(2).jpg

Broshura - Tatimi në Pronë
Broshura-Tatimi-ne-Prone.jpg

 Reklama - Tatimi në Pronë


Listat - Borxhet e Tatimit  2001-2014
LISTAT---BORXHET-E-TATIMIT.jpg

SHTYP FATURËN E TATIMIT
NË PRONË /  E - FATURA

Tatimi-ne-Prone---PNG.png

 INSTGAP.jpg

STRATEGJIA--E-KOMUNES-PER-INFORMIM-DHE-KOMUNIKIM--2015---2019.png

Lajmet

Njoftim për mbledhjen e Asamblesë Komunale me 31.03.2017 në ora 10:00
22 mars 2017
  

Kuvendi Komunal i Deçanit

01.Nr.III

Deçan,dt.20.03.2017

 

Bazuar në nenin 43.1 dhe  nenin të Ligjit për Vetëqeverisje Lokale Nr.03/L-040  dhe nenin 38 të Statutit të Komunës së Deçanit , bëj këtë:

 

F T E S Ë

Ftoheni që të  merrni pjesë në mbledhjen  III-të të rregullt  të Kuvendit të Komunës së Deçanit, e cila do të mbahet me dt.31.03.2017, e premte në ora 10:00, në sallën e Kuvendit të Komunës.

Për mbledhje propozoj këtë:

Rend pune:                                                             

 1. Shqyrtimi dhe miratimi i procesverbalit nga mbledhja e kaluar,
 2. Shfuqizimi i Vendimit të Kuvendit i dt.24.02.2017 dhe Marrja e Vendimit për rritjen e të hyrave vetanake në shumën prej 30,652.76 €, në buxhetin e vitit fiskal 2016,
 3. Shfuqizimi i Vendimit të Kuvendit i dt.24.02.2017 dhe Marrja e vendimit për orientimin e të hyrave të bartura të vitit 2016 në vitin 2017,
 4. Shqyrtimi i kërkesës së Drejtorisë për Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale për Transfer/Rialokim të mjeteve buxhetore në kategorinë Mallra dhe Shërbime,
 5. Shqyrtimi i propozimit për ndryshimin dhe plotësimin e Rregullores për Lartësinë e Taksave, Ngarkesave,Tarifave dhe Gjobave Komunale,
 6. Shqyrtimi i kërkesës së Ekzekutivit dhe marrja e vendimit për marrjen e kredive të buta për ndërtimin e kanalizimit të ujrave të zeza në tërë teritorin e Komunës së Deçanit nga bankat e shteteve që kanë marrëveshje me shtetin e Kosovës        (Austrinë etj.),
 7. Shqyrtimi dhe aprovimi i Statutit të QKMF-së,
 8. Plotësimi dhe ndryshimi i Rregullores për bashkëpunim me fshatratë,
 9.  Plotësimi dhe ndryshimi i rregullores  Për punën e Komisionit për Emërtimin,Riemërtimin e Shesheve, Rrugëve , Rrugicave  dhe Vendeve tjera Publike,
 10. Të ndryshme.
më shumë...

Njoftim për mbledhjen e KPF-së që do të mbahet më 28.03.2017 në ora 11:00
22 mars 2017
 Kuvendi i Komunës së Deçanit

01.Nr.III

Deçan,dt.20.03.2017

 

Bazuar në nenin 52  të Ligjit për Vetëqeverisje Lokale Nr.03/L-040 dhe nenin 50 të Statutit të Komunës së Deçanit, bëj këtë:     

F T E S Ë

Ftoheni që të merrni pjesë në mbledhjen e III-të të rregullt të Komitetit për Politikë dhe Financa, që do të mbahet me dt.28.03.2017/e marte/, në ora 11:00, në Sallën e Konferencave në katin e tretë të Komunës.

Për mbledhje propozoj këtë:

Rend pune     

 1. Shqyrtimi dhe miratimi i procesverbalit nga mbledhja e kaluar,
 2. Shfuqizimi i Vendimit të Kuvendit i dt.24.02.2017 dhe Marrja e Vendimit për rritjen e të hyrave vetanake në shumën prej 30,652.76 €, në buxhetin e vitit fiskal 2016,
 3. Shfuqizimi i Vendimit të Kuvendit i dt.24.02.2017 dhe Marrja e vendimit për orientimin e të hyrave të bartura të vitit 2016 në vitin 2017,
 4. Shqyrtimi i kërkesës së Drejtorisë për Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale për Transfer/Rialokim të mjeteve buxhetore në kategorinë Mallra dhe Shërbime,
 5. Shqyrtimi i propozimit për ndryshimin dhe plotësimin e Rregullores për Lartësinë e Taksave, Ngarkesave,Tarifave dhe Gjobave Komunale,
 6. Shqyrtimi i kërkesës së Ekzekutivit dhe marrja e vendimit për marrjen e kredive të buta për ndërtimin e kanalizimit të ujrave të zeza në tërë teritorin e Komunës së Deçanit nga bankat e shteteve që kanë marrëveshje me shtetin e Kosovës        (Austrinë etj.),
 7. Shqyrtimi  i Statutit të QKMF-së,
 8. Plotësimi dhe ndryshimi i Rregullores për bashkëpunim me fshatratë,
 9.  Plotësimi dhe ndryshimi i rregullores  Për punën e Komisionit për Emërtimin,Riemërtimin e Shesheve, Rrugëve , Rrugicave  dhe Vendeve tjera Publike,
 10. Shqyrtimi i kërkesave,
 11. Të ndryshme.
më shumë...

Është organizuar debate i dytë më qytetar të Deçanit për projektin e rrugës ,,Luan Haradinaj’’ dhe ,,Dëshmoret e Kombit ’’
15 mars 2017

Kryetari i Komunës z.Rasim Selmanaj nënshkruan 3 Marrëveshje Mirëkuptimi për bashkëfinancimin e projekteve në Komunën e Deçanit
13 mars 2017

Drejtori i shëndetësisë z.Ibrahim Selmonaj, ka pritur në takim përfaqësues të Ambasadës Amerikane
13 mars 2017

Është mbajte takimi i rregullt i Komitetit të Komuniteteve
13 mars 2017

 


     z. Rasim SELMANAJ
      Kryetar i Komunës
_______________________
     
PROFILI-I-KOMUNES---DECAN.png
________________________


StatutiiKomunes.png

UdhezuesiPerQytetar-(2).png

PasqyratDhePlaneteKomunes

 QASJA-NE-DOKUMENTET-PUBLIKE-(1).jpg

Turizmi - Perspektiva e Qytetit të Deçanit

Kontakto Komunën
TELFIX.jpg

________________________

TELEFONI-EMERGJENT.jpg
Nr. i Telefonit Emergjent
" 193 "
Vala / Ipko / Fiksi

________________________