Zyra për Kthim

Vezaip Kajkush - Zyrtar Komunal për kthim
Kontakt:
e-mail: vkajkus@yahoo.com
Mob: 044/716-848
Fitim Spahiu - Zyrtar Komunal për kthim
Kontakt:
e-mail: fitim.spahiu@rks-gov.net
Mob: 044/318-308