Procesverbalet e Komiteteve

Pocesverbalet  e Komitetit për Politikë dhe Financa  për vitit 2010
Shkarko Dokumentin


Procesverbali i mbledhjes së parë të KPF-së/2011

 

Procesverbali i mbledhjes së dytë të KPF-së/2011


Procesverbali i mbledhjes së tretë të KPF-së/2011

 
Procesverbali i mbledhjes së katërt KPF-së/2011Procesverbali i mbledhjes së pestë KPF-së/2011

 
Procesverbali i mbledhjes së gjashtë KPF-së/2011

Procesverbali i mbledhjes së shtatë KPF-së/2011


Procesverbali i mbledhjes së tetë KPF-së/2011
 


Procesverbali i mbledhjes së nëntë KPF-së/2011


Procesverbali i mbledhjes së dhjetë KPF-së/2011


Procesverbali i mbledhjes së njëmbëdhjetë KPF-së/2011

 

Procesverbali i mbledhjes së dymbëdhjetë KPF-së/2011
 

 Procesverbali i mbledhjes së parë KPF-së/2012

Procesverbali i mbledhjes së dytë KPF-së/2012

 

Procesverbali i mbledhjes së tretë KPF-së/2012

 
Procesverbali i mbledhjes së katërt KPF-së/2012

 
Procesverbali i mbledhjes së pestë KPF-së/2012


Procesverbali i mbledhjes së gjashtë KPF-së/2012


Procesverbali i mbledhjes së shtatë KPF-së/2012

Procesverbali i mbledhjes së tetë KPF-së/2012 

 

Procesverbali i mbledhjes së nëntë KPF-së/2012


Procesverbali i mbledhjes së dhjetë KPF-së/2012

 

 Procesverbali i mbledhjes së njëmbdhjetë KPF-së/2012

 
Procesverbali i mbledhjes së parë të KPF-së/2013


Procesverbali i mbledhjes së dytë  të KPF-së/2013


Procesverbali i mbledhjes së tretë  të KPF-së/2013


Procesverbali i mbledhjes së katërt   të KPF-së/2013


Procesverbali i mbledhjes së pestë të KPF-së/2013


Procesverbali i mbledhjes së gjashtë   të KPF-së/2013


Procesverbali i mbledhjes së shtatë  të KPF-së/2013 


Procesverbali i mbledhjes së tetë të KPF-së/2013


Procesverbali i mbledhjes së nëntë  të KPF-së/2013

Procesverbali i mbledhjes së dhjetë  të KPF-së/2013
 

 

 

 


Procesverbali i mbledhjes së dytë të KPF-së/2014
 

 
Procesverbali i mbledhjes së tretë të KPF-së/2014

 
Procesverbali i mbledhjes së katërt të KPF-së/2014

 
Procesverbali i mbledhjes së pestë të KPF-së/2014

 
Procesverbali i mbledhjes së gjashtë të KPF-së/2014

 
Procesverbali i mbledhjes së shtatë të KPF-së/2014

Procesverbali i mbledhjes së tetë të KPF-së/2014
 

Procesverbali i mbledhjes së nëntë të KPF-së/2014


Procesverbali i mbledhjes së dhjetë të KPF-së/2014

Procesverbali i mbledhjes së parë të KPF-së/2015Procesverbali i mbledhjes së dytë të KPF-së/2015
Procesverbali i mbledhjes së tretë të KPF-së/2015Procesverbali i mbledhjes së katërt të KPF-së/2015


Procesverbali i mbledhjes së pestë të KPF-së/2015

 
Procesverbali i mbledhjes së gjashtë të KPF-së/2015

Proceverbali i mbledhjes së shtatë të KPF-së/2015

 
Proceverbali i mbledhjes së dhjete të KPF-së/2015