Tenderët

Raporti vjetor i zyrës së Prokurimit

Njoftim për kontratë furnizim “Furnizimi me pajisje të TIK-ut për Zyrën e Projekteve”

Njoftim për kontratë furnizim “Furnizimi me uniforma-veshmbathje për punëtorët shëndetësor-mantelbardhët në QKMF- Ferizaj”


Njoftim për dhënie të kontratës /furnizim/ “Furnizimi me pajisje stomatologjike për nevoja të QKMF-së në Ferizaj”

Njoftim për dhënie të kontratës /furnizim/ Furnizimi me Kabëll elektrike 0.4 KV për Zonën Industriale në fsh. Prelez i Muh.dhe për Qerdhen e fëmijëve në rr. “E. Topalli”

Njoftim për dhënie të kontratës / shërbime “Riparimi dhe zgjerimi i rrjetit të ndriçimit publik në territorin e Komunës së Ferizajt”

Njoftim për dhënie të kontratës / pune “Shtruarja me kubëza betoni e rr. “Indrit Cara” dhe “8 Prilli””

Njoftim për kontratë furnizim “Furnizim dhe shtrirja me zhavor e fushave sportive në Sh.F. “Besim Rexhepi” në fsh. Komogllavë dhe “Ismail  Qemajli”në fsh. Prelez i Jerlive”


Rregullimi  i laurava (rampave) automatike në të dy anët e rrugës para objektit të Komunës

Njoftim për kontratë pune “Rregullimi i oborrit dhe vendosja e rrethojave të oborrit të zyrës së Gjendjes Civile në Fshatin e Vjetër dhe në fsh. Gaçke”


Njoftim për dhënie të kontratës / shërbime ” Mirëmbajtja dhe furnizimi i aparateve kundër zjarrit për nevoja të Komunës, Shkollave, QKMF-ve dhe BZ-së, Komuna e Ferizajt”

Njoftim për dhënie të kontratës / pune “Rregullimi i murit dhe kuzhinës verore që janë dëmtuar gjatë punimeve të kanalizimit të pronarit Ymer Gashi, në fsh. Dubravë- Ferizaj”

Njoftim për dhënie të kontratës / pune “Rregullimi i oborrit të shkollës fillore “Tefik Çanga”, me kubëza dhe drenazhimi, Komuna e Ferizajt”

Njoftim për dhënie të kontratës / pune “Riparimi i urës në fshatin Sazli, Komuna e Ferizajt”

Njoftim për dhënie të kontratës / pune Renovimi i zyrës projektuese dhe zyrave tjera në objektin e komunës së Ferizajt” 

Njoftim për dhënie të kontratës / pune “Përforcimi me beton i shtratit të lumit në vendet ku rrezikohet nga vërshimet, Ferizaj”

Njoftim për dhënie të kontratës / pune “Ndërtimi i platos për klasë verore në oborrin e sh.f “Muharrem Shemsedini”, në Fshatin e Vjetër, Komuna e Ferizajt”

 


Njoftim për dhënie të kontratës / pune “Furnizimi me material për ndërtimin e murit në fsh. Komogllavë dhe murit në rr. Enver Topalli, Ferizaj”

Njoftim për dhënie të kontratës / pune “Kyçja në rrjetin e kanalizimit fekal në rrjetin e ujësjellësit e objektit të qendrës për trajtimin e përpunuesve të drurit”

Njoftim për dhënie të kontratës / shërbime Hartimi i projektit për ndriqim public në fsh. Tërrn, Lubovc, Koshare, Slivovë dhe Muhoc, Ferizaj

Njoftim për dhënie të kontratës / shërbime “Hartimi i projektit detal per rr. Prelez i Jerlive- Lloshkobare dhe Lubovc- Koshare”

Njoftim për dhënie të kontratës / shërbime” Hartimi i projektit detal për rrugën Babush- Tërrn- Lubovc, Ferizaj

Njoftim për dhënie të kontratës / pune “Hapja e kanalit dhe betonimi i tij për largimin e ujërave atmosferike në fsh. Pleshinë, Komuna e Ferizajt”

Njoftim për dhënie të kontratës /pune “Furnizimi me material ndërtimor ne xhamin e vogël dhe ndërtimi i rampës dhe shkallëve të në hyrjes në objektin me koncesion, Komuna e Ferizajt” 

Njoftim për dhënie të kontratës /furnizim “Furnizim me dhe, për mbushjen e hapësirave prapa murit të shtratit të rregulluar në lumin Neredime”

Njoftim për dhënie të kontratës /furnizim “Dekorimi i hapësirave përreth objekteve fetare në qytetin e Ferizajt”

Njoftim për dhënie të kontratës “Asfaltimi i dy rrugicave në rrugën “Agim Prodani”, Ferizaj”

Njoftim për kontratë furnizime/ritenderim “Furnizimi me artikuj ushqimor,pije dhe material higjienik për nevojat e Komunës,çerdhes,shkollave, familjeve me gjendje të rëndë ekonomike dhe sociale dhe personave me aftësi të kufizuara mendore në Ferizaj”

Njoftim për dhënie të kontratës së punës “Asfaltimi i rrugës në Fshatin e Vjetër- “Lagjja Prelezve”(krahu 1) Komuna Ferizaj

Njoftim për dhënie të kontratës së punës “Asfaltimi i rrugës:Asfaltimi i rrugës “Agim Ramadani”dhe “Kongresi i Manastirit” në Ferizaj”

Njoftim për dhënie të kontratës së punës “Asfaltimi i rrugës “Gjergj Fishta” deri te rruga “Enver Topalli” dhe lidhja me rrugën “Ejup Statovci”- Ferizaj, projekt dyvjeçar”Njoftim për dhënie të kontratës “Furnizimi me herbicide-Preparate për luftimin e barishtave të këqija në sipërfaqe të mbjellura me grurë-Ferizaj”Njoftim për kontratë/furnizim “Furnizimi i fermerëve me koshere të bletëve”

Njoftim për kontratë/furnizime-ritenderim” Furnizimi i fermerëve me lopë të racës së pastërt  “Simental”

Njoftim për kontratë/furnizime-ritenderim” Furnizimi i fermerëve me lopë të racës së pastërt  “Simental”

Njoftim për anulimin e aktivitetit të prokurimitNjoftim për kontratë/furnizime-ritenderim” Furnizim me mjete pune dhe material hargjues (filma për mamograf) për nevoja të QKMF-së Ferizaj”

Njoftim për kontratë/furnizime” Furnizimi i fermerëve me lopë të racës së pastër  “Simental”

Njoftim për kontratë/ shërbime inxhinjerike “Studimi i fizibilitetit të projektit për termofikimin e qytetit të Ferizajt”

Njoftim për kontratë /pune “Asfaltimi i rrugës “Gjergj Fishta” deri te rruga “Enver Topalli’ dhe lidhja me rrugën “Ejup Statovci” – projekt dyvjeçar”Njoftim për kontratë /pune “Asfaltimi i rrugës në fshatin Greme – lagjja e Topojanëve”

Njoftim për kontratë /pune “Ndërrimi i gypit primar të ujësjellësit në fshatin Cërnillë”

Njoftim për kontratë /pune” Asfaltimi i rrugës në fshatin Slivovë (kah Xhamia dhe shkolla)”

Njoftim për kontratë/furnizim “Furnizim me një gjeneratorë për nevoja të Komunës”

Njoftim për kontratë/furnizim “Furnizimi dhe ndërtimi i 13 serrave për nevoja të fermerëve të Komunës së Ferizajt”

Njoftim për kontratë/furnizim “Furnizimi me herbicide - preparate për luftimin e barërave të këqija te kultura e grurit” për nevoja të fermerëve të Komunës së Ferizajt”

Njoftim për kontratë/shërbim” Pastrimi dhe mirëmbajtja higjienike e objekteve komunale të Komunës së Ferizajt”

Njoftim për kontratë/shërbim” Pastrimi i automjeteve zyrtare të Komunës së Ferizajt”

Njoftim për dhënie të “Riasfaltimi dhe rregullimi i trotuarit në rrugën “Sejdi Sejdiu” në Ferizaj”
 

Njoftim për kontratë furnizim “Furnizimi i fermerëve me lopë të racës së pastër  “Simental”

Njoftim për kontratë furnizim / ritenderim 3” Furnizim me lëndë djegëse për ngrohje me dru, thëngjill, palet dhe briket për nevojat e shkollave dhe Komunën e Ferizajt”

Njoftim për kontratë furnizim/ ritenderim “Furnizim me lëndë djegëse për ngrohje me dru, thëngjill, palet dhe briket për nevojat e shkollave dhe Komunën e Ferizajt”

Njoftim për kontratë shërbim “Pastrimi i rrugëve gjatë sezonit dimëror dhe veror për komunën e Ferizajt”

Njoftim për dhënie të kontratës- shërbim” Furnizimi me Pjesë dhe Mirëmbajtja e Automjeteve të Administratës Komunale dhe Institucioneve tjera që funksionojnë në kuadër të Komunës së Ferizajt

Njoftim për dhënie të kontratës furnizim” Llot I - “Furnizimi me 1 (një) aparat të mamografisë për diagnostifikimin e kancerit të gjirit,  10 aparate për EKG dhe 5 (pesë) sterilizator për nevoja të QKMF-së Ferizaj”.Llot II - “Furnizimi me 5 (pesë) karrige stomatologjike për nevoja të QKMF-së Ferizaj”


Njoftim për dhënie të kontratës së punës “Ndërtimi i 5 shtëpive për raste sociale” 

Njoftim për kontratë pune” Asfaltimi i unazës në fsh. Preles të Jerlive”

Njoftim për dhënie të kontratës së punës- ritenderim: “ Suvatimi i jashtëm i shkollës fillore ''Muharrem Shemsedini'' në Fshatin e Vjetër.

Njoftim për dhënie të kontratës “Meremetimi i objekteve të shërbimeve primare shëndetësore në QKMF dhe Stomatologji për nevojat e QKMF-së”

Njoftim për kontratë pune” Zgjerimi dhe asfaltimi i rrugës në fsh. Zaskok”- projekt dy vjeçar

Njoftim për dhënie të kontratës “Asfaltimi i rrugës në fshatin Sazli” – projekt dy vjeçar

Njoftim për kontarë pune” Asfaltimi i rrugës nga magjistralja deri te shkolla në fsh. Talinoc i Muhaxherëve”-projekt dy vjeçar
 

Njoftim për kontratë furnizim” Furnizimi i fermerëve me lopë të racës së pastërt  “Simental”

Njoftim për kontarë pune” Riasfaltimi dhe rregullimi i trotuarit në rrugën “Sejdi Sejdiu” në Ferizaj

Njoftim për kontratë-furnizim-ritenderim 2” Furnizim me lëndë djegëse për ngrohje me dru, thëngjill, palet dhe briket për nevojat e shkollave dhe Komunën e Ferizajt”

Njoftim për dhënie të kontratës “Asfaltimi i rrugës Rahovicë-Mirash”- projekt dy vjeçar

Njoftim për kontratë pune” Asfaltimi i rrugës Rahovicë-Mirash”- projekt dy vjeçar

Njoftim për dhënie të kontratës-furnizim” Furnizim me Xhama, Tepi dhe Perde për nevoja të Administratës Komunale dhe institucioneve tjera që funksionojnë në kuadër të Komunës”

Njoftim për kontratë furnizim-ritenderim” Furnizim me Xhama, Tepi dhe Perde për nevoja të Administratës Komunale dhe institucioneve tjera që funksionojnë në kuadër të Komunës”

Njoftim për dhënie të “Furnizimi me inventar shkollor dhe zyre për nevoja të Administratës Komunale dhe Institucioneve tjera që funksionojnë në kuadër të Komunës së Ferizajt”

Njoftim për kontratë-ritenderim “Furnizim me lëndë djegëse për ngrohje me dru, thëngjill, palet dhe briket për nevojat e shkollave dhe Komunën e Ferizajt” 
 

Njoftim për dhënie të kontratës-furnizime- “Furnizimi me elektromaterial për nevoja të Administratës Komunale dhe Institucioneve tjera që funksionojnë në kuadër të Komunës së Ferizajt”

Njoftim për dhënie të kontratës së punës” Asfaltimi i rrugës në lagjen e Çarkoshëve,fshati Komogllavë - projekt dy vjeçar”

Njoftim për kontratë pune -Ritenderim:  Suvatimi i jashtëm i shkollës fillore ''Muharrem Shemsedini'' në Fshatin e Vjetër

Njoftim për kontratë-furnizim” Llot I - “Furnizimi me 1 (një) aparat të mamografisë për diagnostifikimin e kancerit të gjirit 10 (dhjetë) aparate për EKG dhe 5 (pesë) sterilizator për nevoja të QKMF-së Ferizaj”. 
 

Njoftim për anulimin e aktivitetit të prokurimit” Furnizim me lëndë djegëse per ngrohje me dru, thengjill, pelet dhe briket për nevojat e shkollave dhe Komunen e Ferizajt:
 

Njoftim për kontratë-furnizim”Furnizimi i fermerëve me fidane të mjedrave dhe sistemin e ujitjes pikë-pikë për ngritjen e pemishteve me mjedra, Komuna Ferizaj”
 

Njoftim për kontratë shërbim ““Transportimi me autobus i punëtorëve të Administratës Komunale dhe institucioneve tjera Komunale brenda dhe jashtë shtetit”

Njoftim publik për shitjen e masës drusore

Njoftim për dhënie të kontratës-shërbime” Hartimi i projekteve investive per investitor të brendshëm dhe të huaj”

Njoftim për kontratë pune “Asfaltimi i rrugës në lagjen e Çarkoshëve,fshati Komogllavë - projekt dy vjeçar”
 

Njoftim për kontratë furnizim “Furnizimi me elektromaterial për nevoja të Administratës Komunale dhe Institucioneve tjera që funksionojnë në kuadër të Komunës së Ferizajt”

Njoftim për kontratë furnizim “Furnizim me Xhama, Tepi dhe Perde për nevoja të Administratës Komunale dhe institucioneve tjera që funksionojnë në kuadër të Komunës”

Njoftim për kontratë shërbim “Mirëmbajtja e Nxemjes Qendrore për Ndërtesën e Administratës Komunale dhe Institucionet tjera që funksionojnë në kuadër të Komunës së Ferizajt”

Njoftim për kontratë furnizim “Furnizimi me inventar shkollor dhe zyre për nevoja të Administratës Komunale dhe Institucioneve tjera që funksionojnë në kuadër të Komunës së Ferizajt”

Njoftim për kontratë furnizim “Furnizimi me artikuj ushqimor,pije dhe material higjienik për nevojat e Komunës, Çerdhes,shkollave dhe për familjet me gjendje të rëndë ekonomike dhe sociale në Ferizaj”

Njoftim për kontratë pune"Rregullimi i kulmit në Sh.F. “Astrit Bytyqi” dhe Gjimnazin “Kuvendi i Arbërit”në Ferizaj
 

Njoftim për kontratë-furnizim” Furnizim me lëndë djegëse per ngrohje me dru, thengjill, palet dhe briket për nevojat e shkollave dhe Komunen e Ferizajt”

Njoftim për dhënie të kontratës-shërbime “Shërbime grafike për nevoja të Administratës Komunale dhe Inst.tjera që funksionojnë në kuadër të Komunës”

Njoftim për dhënie të kontratës” Asfaltimi i rrugës në fshatin e Vjetër,lagja”Prelezëve” dhe Gashëve-Komuna,Ferizaj

Njoftim për dhënie të kontratës-furnizime” Furnizim me mjete dhe vegla pune për nevoja të Administratës komunale dhe institucioneve tjera që funksionojnë në kuadër të Komunës”

Njoftim për dhënie të kontratës së punës “Asfaltimi dhe rregullimi i trotuarit në rr.”Xhevë Lladrovci” – projekt dy vjeçar

Njoftim për dhënie të kontratës ““Trajtimi i qenëve endacak” - ritenderim

Njoftim për kontratë punë “Ndërtimi i rrugës pranë stacionit të policisë”
 

Njoftim për kontratë punë “Asfaltimi i rrugës në fshatin Varosh-lagjja e Xhamisë
 

Njoftim për kontratë punë” Asfaltimi i rrugës kryesore ne fsh. Cernillë”
 

Njoftim për kontratë shërbim “Hartimi i projekteve investive për investitor të brendshëm dhe të huaj”

Njoftim për  dhënie të kontratës “Asfaltimi-vazhdimi i rrugës kryesore në  fsh. Papaz, Komuna Ferizaj”

Njoftim për  dhënie të kontratës “Furnizimi i fermerëve me zgjoje(sandëk) të bletëve”


 


Njoftim për kontratë pune” Asfaltimi dhe rregullimi i trotuarit ne rr. “Xhevë Lladrovci”-projekt dy vjeçar

Njoftim për  dhënie të kontratës “Asfaltimi rrugës në fsh. Pleshinë te Fabrika e Ujit”

Njoftim për kontratë-shërbime rindërtim ““Trajtimi i qenëve endacak”-ritenderim”

 


Njoftim për anulim e aktivitetit të prokurimit” “Trajtimi i qenëve endacak”-ritenderim”

Njoftim për  dhënie të kontratës “Asfaltimi i unazes në fshatin Pojatë”

Njoftim për  dhënie të  kontratës “Sigurimi fizik i objektit të Komunës dhe objekteve të tjera të cilat funksionojnë në kuadër të Komunës”

Njoftim për  dhënie të  kontratës “Ndërtimi i sallës së edukatës fizike në Shkollën Fillore “Tefik Çanga”- Ferizaj

Njoftim për dhënie të kontratës „Asfaltimi i dy rrugëve në fshatrat e Ferizaj – projekte me participim të qytetarëve“
LOT I:  Asfaltimi i rrugës së fshatit Pleshinë e Eperme-lagjja e “Bajraktari”            
LOT II: Asfaltimi i rrugës së fshatit Varosh-lagjet “Hetaj” dhe “Kurtaliqi”


Njoftim për  kontratë pune “Trajtimi i qenëve endacak”.

Njoftim për anulim e aktivitetit të prokurimit

Njoftim për anulim e aktivitetit të prokurimit

Njoftim për  kontratë pune “Asfaltimi rrugës në fsh. Pleshinë te Fabrika e Ujit

Njoftim për  kontratë pune "Asfaltimi –vazhdimi i rrugës kryesore në fsh. Papaz”

Njoftim për  kontratë pune “Asfaltimi i rrugës në Fshatin e Vjetër, lagjja “Prelezve” dhe “Gashëve”

Njoftim për  kontratë pune “Asfaltimi i unazës në fshatin Pojatë”


Njoftim për  dhënie të kontratës “Furnizimi i fermerëve me zgjoje(sandëk) të bletëve”

Obaveštenje o modeli ugovora „Trotoar i trotoara u ulici regulacije " Remzi Hokha ”

Njoftim për  dhënie të kontratës “Asfaltimi dhe rregullimi i trotuareve në rrugën “Remzi Hoxha”

Njoftim për  dhënie të kontratës “Asfaltimi dhe kanalizimi atmosferik në rrugën ''Enver Topalli'


Njoftim për  kontratë “Asfaltimi i dy rrugëve në fshatrat e Ferizaj – projekte me participim të qytetarëve”

Njoftim për  kontratë “Rregulli i dritareve dhe nxemjes në shkollen fillore “Bilall Shala” në fshatin Lloshkobare Komuna Ferizaj”

Njoftim për  kontratë “Eliminimi i qenëve endacak me formën e Eutanazisë”


Njoftim për  kontratë “Pastrimi dhe mirëmbajtja e Qendrës së Shërbimit Emergjent Primar, Komuna Ferizaj”.


Njoftim për  kontratë “Ndërtimi i Qendrës së Mjekësisë Familjare në fsh. Komogllavë, Komuna Ferizaj”

Njoftim për  kontratë “Ndërtimi i sallës së edukatës fizike në shkollën fillore “Tefik Çanga” në Ferizaj”


Njoftim për  dhënie kontratë “Furnizim me produkte medicinale dhe material hargjues medicinal për nevojat e QKMF-së në Ferizaj”

Njoftim për  dhënie kontratë “Furnizim me një veturë (kombi) për dializë dhe një autoambulancë për nevoja të QKMF në Ferizaj”

Njoftim për kontratë “Rrënimi i objekteve pa leje në Komunën e Ferizajt”

Njoftim për kontratë LOT I“Furnizim me elektromaterial për nevojat e komunes,QKMF-se,QPS,bibliotekes, shkollave dhe BZ në Komunën e Ferizajt”

Njoftim për kontratë Asfaltimi i dy rrugëve: Lloshkobare (lagjja e Bublicëve) dhe Komogllavë (lagjja Hajdaraj).

Njoftim për kontratë ,,Rregullimi i kulmit dhe nxemjes qendrore në shk.fillore në Fsh.Koshare, Komuna Ferizaj

Njoftim për kontratë “Programi i punëve publike në Kosovë”
LOT I : Mirembajtja dhe kultivimi i hapesirave publike - zonave rekreative dhe turistike ne komunen e Ferizajt
LOT II: Riparimi i trotuareve, shtigjeve të ecjes dhe drenazhimi në Parkun e Lirisë

Rregullimi i izolimit të kumit dhe nxemjes qendrore në sh.f. ,,Dardania,, në Fshatin Rakaj, Komuna Ferizaj

Ndertimi i objektit te zyres se gjendjes civile ne Fshatin Kosine

Njoftim për dhënje të kontratës - “Renovimi i kulmeve të shk.fill. në fsh.Greme-lagjja e Omurajve dhe i shk.fill.”Vezir Jashari” në rr.”Rexhep Bislimi” në Ferizaj”

Njoftim për dhënje të kontratës - “Renovimi i kulmeve të shk.fill. në fsh.Greme-lagjja e Omurajve dhe i shk.fill.”Vezir Jashari” në rr.”Rexhep Bislimi” në Ferizaj”

Njoftim për dhënje të kontratës - “Renovimi i ndërtesës së zjarrfikësve në Ferizaj”

Njoftim për dhënje të kontratës - “Rregullimi i rrjetit të kanalizimit fekal në fsh.Gaçkë,Komuna e Ferizajt-Faza e –II-të”

Njoftim për dhënje të kontratës - “Renovimi i bibliotekës “Anton Çetta” në Ferizaj”

Njoftim për kontratë - “Furnizim me material ndërtimor dhe ndërtimi i shtëpive për rastet sociale- Ferizaj”

Njoftim për kontratë - “Rregullimi i Lapidarit në fsh.Pleshinë - Ferizaj”

Njoftim për kontratë - “Rregullimi i oborrit të Teatrit të Qytetit në Ferizaj”

Njoftim për kontratë - “Furnizim me pajisje mjeksore për QKMF-në në Ferizaj”.

Njoftim për kontratë -“Furnizim me pajisje mjeksore për QKMF-në në Ferizaj”.

Njoftim për dhënje të kontratës - “Asfaltimi i rrugës “Arsim Bega” në Ferizaj – Faza e I-rë”

Njoftim për dhënje të kontratës - “Renovimi i Dispanzerit Antituberkuloz në Ferizaj”

Njoftim për dhënje të kontratës - “Transmetimi integral i seancave të Kuvendit të Komunës në Ferizaj dhe publikimet, njoftimet dhe konkurset e ndryshme në TV për nevojat e Komunës”

Njoftim për dhënje të kontratës - “Asfaltimi i rrugës “Sylejman Pitarka” në Ferizaj”

Njoftim për dhënje të kontratës - “Riparimi i kulmit të Teatrit të Qytetit në Ferizaj”

Njoftim për dhënje të kontratës - “Rregullimi i rrjetit të kanalizimit fekal në fsh. Rakaj-Faza e parë(projekt dyvjeçar)”

Njoftim për kontratë - “Rregullimi i rrjetit të kanalizimit fekal në fsh. Rakaj-Faza e parë (projekt dyvjeqar)”.

Njoftim për kontratë - “Rregullimi i rrjetit të kanalizimit fekal në fsh.Greme(vazhdimi i derdhjes)”

Njoftim për kontratë - “Renovimi i kulmeve të shk.fill. në fsh.Greme-lagjja e Omurajve dhe i shk.fill.”Vezir Jashari” në rr.”Rexhep Bislimi” në Ferizaj”

Njoftim për kontratë - “Renovimi i kulmeve të shk.fill. në fsh.Greme-lagjja e Omurajve dhe i shk.fill.”Vezir Jashari” në rr.”Rexhep Bislimi” në Ferizaj”

Njoftim për dhënje të kontratës - “Ngritja në kat e SHFMU”Ramadan Rexhepi”në Sojevë”

Njoftim për kontratë - “Asfaltimi i rrugës “Arsim Bega” në Ferizaj – Faza e I-rë”.

Njoftim për kontratë - “Renovimi i ndërtesës së zjarrfikësve në Ferizaj”.

Njoftim mbi anulimin e aktivitetit të prokurimit “Mirëmbajtja, montimi dhe riparimi i klimave freskuese ne objektin e Komunës së Ferizajt dhe institucioneve të tjera nën menaxhim të Komunës”.

Njoftim për kontratë - “Transmetimi integral i seancave të Kuvendit të Komunës në Ferizaj dhe publikimet, njoftimet dhe konkurset e ndryshme në TV për nevojat e Komunës”.
LOT I – “Transmetimi integral i seancave të Kuvendit të Komunës në Ferizaj” dhe
LOT II – “Publikimet, njoftimet dhe konkurset e ndryshme në TV për nevojat e Komunës”.

Njoftim për kontratë - “Renovimi i Dispanzerit Antituberkuloz në Ferizaj”.

Njoftim për kontratë - “Asfaltimi i rrugës “Sylejman Pitarka” në Ferizaj”

Njoftim për kontratë - “Riparimi i kulmit të Teatrit të Qytetit në Ferizaj”

Njoftim për dhënje të kontratës - Ankand:”Shitja e asortimenteve drusore të deponuara-stivosura në depo të pylltarisë në rr.”Rexhep Bislimi” në Ferizaj

“Furnizim me elektromaterial për nevojat e Komunës së Ferizajt dhe institucioneve të tjera nën menaxhim të Komunës”

“Asfaltimi i rrugës rreth QMF -II- dhe rregullimi i parkut”

“Asfaltimi i rrugës që lidhë rr.“Liman Reka” dhe rr.”Enver Topalli” (rruga e tregut)

“Shtruarja me kubza e rrugëve ne Ferizaj”.

“KONKURS GJITHËKOMBËTAR PËR REALIZIM TË VEPRËS NË SKULPTURË – BRONZ, SHTATORE, KUSHTUAR DËSHMORIT TË KOMBIT, REXHEP BISLIMI”

“Rregullimi i trotoarit në rr. “Brahim Ademi” në Ferizaj”.

“Asfaltimi i 12 (dymbëdhjetë) rrugëve në Ferizaj”.

“Asfaltimi i rrugës Talinovc deri në fsh. Rahovicë-Faza e I-rë(projekt dyvjeçar)”.

“Asfaltimi i rrugës së re për QKMF IV-Ferizaj”

“Asfaltimi i rr. “Epopeja e Jezercit” në Ferizaj”.

“Rregullimi i rrjetit të kanalizimit fekal në fsh. Zaskok, Komuna e Ferizajt”.

“Rregullimi i rrjetit të kanalizimit fekal në Fshatrat Sazli dhe Papaz, Komuna e Ferizajt”.

“Rregullimi i rrjetit të kanalizimit fekal në fsh. Mirash, Komuna e Ferizajt”.

“Rregullimi i rrjetit të kanalizimit fekal në fsh. Pleshinë, Komuna e Ferizajt”.

“Rregullimi i rrjetit të kanalizimit fekal në rr.“Agim Ramadani” në Ferizaj”

“Rregullimi i rrjetit të kanalizimit fekal në lagjen Tafalijaj në fsh. Komogllavë, Komuna e Ferizajt”.

“Rregullimi i ndriqimit publik (faza e dytë) në rr. “Kadri Zeka” dhe rr. e “Reçakut” në Ferizaj”.

“Renovimi i shk.f. “Mejdi Xhaferi” në fsh. Mirosalë, Komuna e Ferizajt”.

“Renovimi i shk.f. “Gjon Serreqi” në Ferizaj”.

“Renovimi i shk.f. “Konstantin Kristoforidhi” në fsh. Nerodime, Komuna e Ferizajt”.

Renovimi i objektit të shkollës fillore “Pesë Dëshmorët e UÇK-së” në fsh. Pleshinë, Komuna e Ferizajt”.

“Renovimi i objektit të QMF-së I në Ferizaj”.

“Renovimi i ndërtesës së Komunës në Ferizaj”.

“Programi i punëve publike në Kosovë”.
LOT I: “Mirëmbajtja e hapsirave publike, rekreative – turistike dhe mirëmbajtja e varrezave në Komunën e Ferizajt” dhe
LOT II: Rrethimi dhe rregullimi i oborreve të kopshteve për fëmijë dhe shkollave.

“Blerja e veturave zyrtare për nevojat e Komunës në Ferizaj”.

“Asfaltimi i rrugës në fsh. Prelez i Jerlive”

“Asfaltimi i rrugës në lagjen e Hashanëve në fsh. Greme dhe në lagjen Haxhimusaj në fsh. Doganaj, Komuna e Ferizajt”.

“Ngritja në kat e SHFMU”Ramadan Rexhepi”në Sojevë”

“Programi i punëve publike në Kosovë”
LOT -I- “Mirëmbajtja e hapësirave publike,rekreative-turistike dhe mirëmbajtja e varrezave në Komunën e Ferizajt” dhe
LOT -II- “Rrethimi dhe rregullimi i oborreve të kopshteve për fëmijë dhe shkollave”

“Programi i punëve publike në Kosovë”.
LOT I: “Mirëmbajtja e hapsirave publike, rekreative – turistike dhe mirëmbajtja e varrezave në Komunën e Ferizajt” dhe
LOT II: Rrethimi dhe rregullimi i oborreve të kopshteve për fëmijë dhe shkollave.

“Furnizim me inventar për nevojat e Komunës së Ferizajt dhe institucioneve të tjera nën menaxhim të Komunës”

Ritenderim:’’Rregullimi i trotuarit në rr. “Brahim Ademi” në Ferizaj”

“Rregullimi i rrjetit të kanalizimit fekal në rr. ”Kuvendi i Arbërit” dhe rr. “Pjetër Budi” në Ferizaj”

Regullimi i kanalizimit fekal ne ,,rr.Agim Ramadani,, ne Ferizaj..

“Mirëmbajtja, montimi dhe riparimi i klimave freskuese ne objektin e Komunës së Ferizajt dhe institucioneve të tjera nën menaxhim të Komunës”.

“Furnizim me inventar për nevojat e Komunës së Ferizajt dhe institucioneve të tjera nën menaxhim të Komunës”.

“Rregullimi i rrjetit të kanalizimit fekal në Fshatrat Sazli dhe Papaz, Komuna e Ferizajt”.

“Furnizim me shoqëri të bletëve për fermerët e Komunës së Ferizajt”

“Shtruarja me kubza e rrugëve ne Ferizaj”.

,,Furnizim me material për përgaditjen teknike të shkollave në Komunën e Ferizajt,,

,,Asfaltimi i rrugës ,,Fan Noli,, në Ferizaj.

Ritenderim Njoftim per Kontrate “Mirëmbajtja, montimi dhe riparimi i klimave freskuese ne objektin e Komunës së Ferizajt dhe institucioneve të tjera nën menaxhim të Komunës”.

“Realizimi i veprës në skulpturë-bronz,shtatore,kushtuar dëshmorit të kombit Rexhep Bislimi”

“Rregullimi i rrjetit të kanalizimit fekal në fsh. Rakaj-Faza e parë (projekt dyvjeqar)”.

“Rregullimi i rrjetit të kanalizimit fekal në fsh. Mirash, Komuna e Ferizajt”

“Furnizim me lëndë djegëse për nevoja të shkollave dhe Komunës së Ferizajt”

“Furnizim me elektromaterial për nevojat e Komunës së Ferizajt dhe institucioneve të tjera nën menaxhim të Komunës”

“Dizajnimi, prodhimi, instalimi dhe vendosja e kiosqeve, bilbordave, city light dhe lamppostave ne pjesen urbane dhe rurale të Komunës së Ferizajt”,

“Rregullimi i rrjetit të kanalizimit atmosferik dhe asfaltimi i rr. “Qamil Osmani” në Ferizaj”.

“Renovimi i shk.f. “Konstantin Kristoforidhi” në fsh. Nerodime, Komuna e Ferizajt”

“Asfaltimi i rrugës rreth QMF -II- dhe rregullimi i parkut”

,,Asfaltimi i rrugës lagjja e Hashanëve në Fshatin Greme dhe lagjja e Haxhimusëve në Fshatin Doganaj, Komuna e Ferizajt,,

“Asfaltimi i rr. në fshatin Prelez i Jerlive,Komuna e Ferizajt”

,,Asfaltimi i rruges se re per QKMF-IV ne Ferizaj,,

“Asfaltimi i rrugës që lidhë rr.“Liman Reka” dhe rr.”Enver Topalli” (rruga e tregut)”

Rregullimi i rrjetit te kanalizimit fekal ne lagjen Tafalijaj ne fsh,Komogllav,Komuna e Ferizaj.

“Asfaltimi i 12 (dymbëdhjetë) rrugëve në Ferizaj”
LOT -I- “Asfaltimi i rrugëve:”Arsim Rexhepi”;”Ndre Mjeda”;”Elhami Hasani”dhe”Avni Rrustemi”
LOT-II- “Asfaltimi i rrugëve:”Halim Spahija”;”Gazmend Zajmi”;”Idriz Ajeti-Diogardi”;”De Rada”
LOT -III- “Asfaltimi i rrugëve:”Mitrush Kuteli”;”Sali Baliu”;”Azem Shkreli”;”Ali Kelmendi”

,,Asfaltimi i rrugës ,,Mejdi Xhaferi,, dhe ,, rrugës 2 Korriku,, në Ferizaj,,

Asfaltimi i rrugës lagjja e Hashanëve në Fshatin Greme dhe lagjja e Haxhimusëve në Fshatin Doganaj, Komuna e Ferizajt,,‏

“Renovimi i shk.f. “Mejdi Xhaferi” në fsh. Mirosalë, Komuna e Ferizajt

“Rregullimi i shkolles ,,Gjon Sereqi,, ne Ferizajt”gjon-serreqi.pdf

“Rregullimi i rrjetit të kanalizimit fekal në fsh. Mirash, Komuna e FerizajtKANALIZIMI-MIRASHE.pdf

Asfaltimi i rruges se re per QKMF-IV ne Ferizaj.ASFALTIMI-I-RR-QKMF-IV.pdf

Regullimi i kanalizimit fekal ne ,,rr.Agim Ramadani,, ne Ferizaj..AGIM-RAMADANI.pdf

Rregullimi i rrjetit te kanalizimit fekal ne lagjen Tafalijaj ne fsh,Komogllav,Komuna e Ferizaj.KANALIZIMI-LAGJJA-TAFALIJAJ.pdfKANALIZIMI-LAGJJA-TAFALIJAJ-(1).pdf

“Blerja e veturave zyrtare për nevojat e Komunës në Ferizaj”.BLERJA-E-VETURAVE-ZYRTARE.pdf

“Asfaltimi i katër rrugëve që lidhin rr. “Vëllezërit Gërvalla” me rr. “Kadri Zeka” në Ferizaj,,


“Rregullimi i rrjetit të kanalizimit fekal në fsh. Sojevë, Komuna e Ferizajt”B15-Njoftimi-per-dhenje-te-Kontrates-(per-publikim-ne-gazete)-kanalizimi-sojeve.pdf

“Asfaltimi i rrugës “Epopeja e Jezercit” në Ferizaj”

“Kontrollimi teknik dhe sigurimi i automjeteve te Komunes se Ferizajt, QKMF, QPS dhe BZ ne Ferizaj”Ngritja ne kate e shkollës fillore në fshatin Sojevë, komuna e Ferizajt

NJOFTIM PËR DHËNIE TË KONTRATËS. Asfaltimi i rruges “Fatmir Kërqeli” në Ferizaj

NJOFTIMI PËR KONTRATË. Kolektori i kanalizimit atmosferik dhe fekal ne rrugën,,Rexhep Bislimi,, në Komunën e Ferizajt

NJOFTIMI PËR KONTRATË. Meremetimi i shkolles se mesme ,,Qesk Zadeja,, dhe rregullimi i oborrit me rrethoja, në Komunën e Ferizajt

NJOFTIM PËR DHËNIE TË KONTRATËS. Dezinfektimi,Deratizimi dheDezinsektimi i hapsirave publike te  Qytetit dhe objekteve shkollore  në Ferizaj

NJOFTIM PËR DHËNIE TË KONTRATËS. Meremetimi i shkolles në fsh. Mirashë, Komuna e Ferizajt

NJOFTIM PËR ANULIMIN E AKTIVITETIT TË PROKURIMIT. Kontrolli teknik dheSigurimi i automjeteve zyrtare per QKMF, BZ ,QPS dhe KOMUN

NJOFTIMI PËR KONTRATË Ritenderim. Kontrolli teknik dhe Sigurimi i automjeteve zyrtare per QKMF, BZ ,QPS dhe KOMUN-FERIZAJ se Ferizajt


NJOFTIMI PËR DHËNIE TË KONTRATËS. Furnizimi dhe montimi me dyer dhe dritare në shkollën fillore në Fsh.Gaçkë Komuna e Ferizajt

NJOFTIMI PËR KONTRATË RITENDERIM.Ndërtimi i rrjetit të kanalizimit fekal në rr. “Bekim Osmani” në Ferizaj


NJOFTIM PËR DHËNIE TË KONTRATËS.Ndërtimi i rrjetit të kanalizimit fekal në fsh. Slivovë, Komuna e Ferizajt

NJOFTIMI PËR KONTRATË RITENDERIM. Ndërtimi i rrjetit të kanalizimit fekal në rr. “Sami Frashëri” në Ferizaj.

NJOFTIMI PËR KONTRATË RITENDERIM.Hartimi i projekteve ideore dhe kryesore (zbatuese) sipas kërkesës nga Komuna e Ferizajt

NJOFTIMI PËR KONTRATË.Furnizim me mjete - vegla pune dhe bravari për nevojat e KK-së, shkollave BZ  dhe QMF-së në Ferizaj

NJOFTIM PËR ANULIMIN E AKTIVITETIT TË PROKURIMIT. Furnizim me mjete - vegla pune dhe bravari për nevojat e KK-së, shkollave dhe QMF-së në Ferizaj

NJOFTIMI PËR KONTRATË RITENDERIM.Ndërtimi i rrjetit të kanalizimit atmosferik dhe ujësjellësit në rr. “Ahmet Hoxha” në Ferizaj


NJOFTIM PËR ANULIMIN E AKTIVITETIT TË PROKURIMIT. Ndërtimi i rrjetit të kanalizimit atmosferik dhe ujësjellësit në rr. “Ahmet Hoxha” në Ferizaj

NJOFTIMI PËR KONTRATË RITENDERIM.Ndërtimi i rrjetit të kanalizimit fekal në rr. “Sami Frashëri” në Ferizaj


NJOFTIM PËR ANULIMIN E AKTIVITETIT TË PROKURIMIT. Ndërtimi i rrjetit të kanalizimit fekal në rr. “Sami Frashëri” në Ferizaj

NJOFTIM PËR DHËNIE TË KONTRATËS.Furnizimi dhe montimi i shenjave te komunikacionit për rruget në Komunën e Ferizajt

NJOFTIMI PËR KONTRATË. Asfaltimi i rrugës në fsh. Kosinë, Komuna e Ferizajt

NJOFTIMI PËR KONTRATË. Ndërtimi i rrjetit te kanalizimit fekal dhe ujësjellësit në rr. “Brahim Ademi” në Ferizaj

NJOFTIM PËR DHËNIE TË KONTRATËS. Mirëmbajtja e rrugëve me zhavor dhe asfalt në Komunën e Ferizajt

NJOFTIMI PËR KONTRATË. Ndërtimi i aneksit të shkollës fillore në fsh. Manastirc, Komuna e Ferizajt

NJOFTIMI PËR KONTRATË. Asfaltimi i rrugës në fsh. Pojatishtë, Komuna e Ferizajt

NJOFTIMI PËR KONTRATË. Renovimi i Shk.F. “Ahmet Hoxha” në Ferizaj

NJOFTIMI PËR KONTRATË. Meremetimi dhe ndërrimi i dritareve në Shk.M.T. “Pjeter Bogdani” në Ferizaj

Njoftim për dhënje të kontratës. Furnizimi dhe mirembajtja e aparateve kunder zjarrit per nevojat e Komunes, shkollave, QKMF-se dhe BZ ne Ferizaj

Njoftim për kontratë. Asfaltimi i rrugës në fsh. Surqinë, Komuna e Ferizajt

Njoftim për kontratë. Asfaltimi i rrugës në fsh. Surqinë, Komuna e Ferizajt.

Njoftim për kontratë. Meremetimi i shkolles në fsh. Mirashë, Komuna e Ferizajt.

Njoftim për dhënie të kontratës Dhënja me koncesion e objektit banesor dhe afarist (P+6) i cili gjendet në rr. Vëllezërit Gërvalla”  në Ferizaj.

Njoftim për dhënie të kontratës. Asfaltimi i rruges ne fshatin Bibaj, Komuna e Ferizajt

Njoftim për dhënie të kontrantës. Ndërtimi i rrjetit të kanalizimit fekal në fsh. Nerodime e epërme – e ulët, Manastircë deri në fsh. Balaj, Komuna Ferizaj

Njoftim për dhënie të kontratës. Rregullimi i fushës sportive ne fsh. Dardani, Komuna e Ferizajt

Njoftim për anulimin e aktiviteti të prokurimit. Ndërtimi i rrjetit të kanalizimit fekal në fsh. Bibaj dhe Fshati i Vjetër, Komuna e Ferizajt

Njoftim për kontratë. Mirëmbajtja e rrugëve me zhavor dhe asfalt në Komunën e Ferizajt

Furnizim dhe mirembajtja e nxemjes qendrore te KK-së, shkollave dhe QMF-së  dhe BZ në Ferizaj

Furnizim dhe mirembajtja me pjese per automjete te KK-së, shkollave dhe QMF-së  dhe BZ në Ferizaj.

Njoftim për anulimin e aktiviteti të prokurimit. Asfaltimi i rrugës në Fshatin e Vjetër, Komuna e Ferizajt"

Ndërtimi i rrjetit të kanalizimit fekal, atmosferik dhe ujësjellësit në rr. “Mihajlo Pupin” në Ferizaj”.

NJOFTIMI PËR KONTRATË