Tenderët

Njoftim për kontratë-furnizim” Furnizim me lëndë djegëse per ngrohje me dru, thengjill, palet dhe briket për nevojat e shkollave dhe Komunen e Ferizajt”

Njoftim për dhënie të kontratës-shërbime “Shërbime grafike për nevoja të Administratës Komunale dhe Inst.tjera që funksionojnë në kuadër të Komunës”

Njoftim për dhënie të kontratës” Asfaltimi i rrugës në fshatin e Vjetër,lagja”Prelezëve” dhe Gashëve-Komuna,Ferizaj

Njoftim për dhënie të kontratës-furnizime” Furnizim me mjete dhe vegla pune për nevoja të Administratës komunale dhe institucioneve tjera që funksionojnë në kuadër të Komunës”

Njoftim për dhënie të kontratës së punës “Asfaltimi dhe rregullimi i trotuarit në rr.”Xhevë Lladrovci” – projekt dy vjeçar

Njoftim për dhënie të kontratës ““Trajtimi i qenëve endacak” - ritenderim

Njoftim për kontratë punë “Ndërtimi i rrugës pranë stacionit të policisë”
 

Njoftim për kontratë punë “Asfaltimi i rrugës në fshatin Varosh-lagjja e Xhamisë
 

Njoftim për kontratë punë” Asfaltimi i rrugës kryesore ne fsh. Cernillë”
 

Njoftim për kontratë shërbim “Hartimi i projekteve investive për investitor të brendshëm dhe të huaj”

Njoftim për  dhënie të kontratës “Asfaltimi-vazhdimi i rrugës kryesore në  fsh. Papaz, Komuna Ferizaj”

Njoftim për  dhënie të kontratës “Furnizimi i fermerëve me zgjoje(sandëk) të bletëve”


 


Njoftim për kontratë pune” Asfaltimi dhe rregullimi i trotuarit ne rr. “Xhevë Lladrovci”-projekt dy vjeçar

Njoftim për  dhënie të kontratës “Asfaltimi rrugës në fsh. Pleshinë te Fabrika e Ujit”

Njoftim për kontratë-shërbime rindërtim ““Trajtimi i qenëve endacak”-ritenderim”

 


Njoftim për anulim e aktivitetit të prokurimit” “Trajtimi i qenëve endacak”-ritenderim”

Njoftim për  dhënie të kontratës “Asfaltimi i unazes në fshatin Pojatë”

Njoftim për  dhënie të  kontratës “Sigurimi fizik i objektit të Komunës dhe objekteve të tjera të cilat funksionojnë në kuadër të Komunës”

Njoftim për  dhënie të  kontratës “Ndërtimi i sallës së edukatës fizike në Shkollën Fillore “Tefik Çanga”- Ferizaj

Njoftim për dhënie të kontratës „Asfaltimi i dy rrugëve në fshatrat e Ferizaj – projekte me participim të qytetarëve“
LOT I:  Asfaltimi i rrugës së fshatit Pleshinë e Eperme-lagjja e “Bajraktari”            
LOT II: Asfaltimi i rrugës së fshatit Varosh-lagjet “Hetaj” dhe “Kurtaliqi”


Njoftim për  kontratë pune “Trajtimi i qenëve endacak”.

Njoftim për anulim e aktivitetit të prokurimit

Njoftim për anulim e aktivitetit të prokurimit

Njoftim për  kontratë pune “Asfaltimi rrugës në fsh. Pleshinë te Fabrika e Ujit

Njoftim për  kontratë pune "Asfaltimi –vazhdimi i rrugës kryesore në fsh. Papaz”

Njoftim për  kontratë pune “Asfaltimi i rrugës në Fshatin e Vjetër, lagjja “Prelezve” dhe “Gashëve”

Njoftim për  kontratë pune “Asfaltimi i unazës në fshatin Pojatë”


Njoftim për  dhënie të kontratës “Furnizimi i fermerëve me zgjoje(sandëk) të bletëve”

Obaveštenje o modeli ugovora „Trotoar i trotoara u ulici regulacije " Remzi Hokha ”

Njoftim për  dhënie të kontratës “Asfaltimi dhe rregullimi i trotuareve në rrugën “Remzi Hoxha”

Njoftim për  dhënie të kontratës “Asfaltimi dhe kanalizimi atmosferik në rrugën ''Enver Topalli'


Njoftim për  kontratë “Asfaltimi i dy rrugëve në fshatrat e Ferizaj – projekte me participim të qytetarëve”

Njoftim për  kontratë “Rregulli i dritareve dhe nxemjes në shkollen fillore “Bilall Shala” në fshatin Lloshkobare Komuna Ferizaj”

Njoftim për  kontratë “Eliminimi i qenëve endacak me formën e Eutanazisë”


Njoftim për  kontratë “Pastrimi dhe mirëmbajtja e Qendrës së Shërbimit Emergjent Primar, Komuna Ferizaj”.


Njoftim për  kontratë “Ndërtimi i Qendrës së Mjekësisë Familjare në fsh. Komogllavë, Komuna Ferizaj”

Njoftim për  kontratë “Ndërtimi i sallës së edukatës fizike në shkollën fillore “Tefik Çanga” në Ferizaj”


Njoftim për  dhënie kontratë “Furnizim me produkte medicinale dhe material hargjues medicinal për nevojat e QKMF-së në Ferizaj”

Njoftim për  dhënie kontratë “Furnizim me një veturë (kombi) për dializë dhe një autoambulancë për nevoja të QKMF në Ferizaj”

Njoftim për kontratë “Rrënimi i objekteve pa leje në Komunën e Ferizajt”

Njoftim për kontratë LOT I“Furnizim me elektromaterial për nevojat e komunes,QKMF-se,QPS,bibliotekes, shkollave dhe BZ në Komunën e Ferizajt”

Njoftim për kontratë Asfaltimi i dy rrugëve: Lloshkobare (lagjja e Bublicëve) dhe Komogllavë (lagjja Hajdaraj).

Njoftim për kontratë ,,Rregullimi i kulmit dhe nxemjes qendrore në shk.fillore në Fsh.Koshare, Komuna Ferizaj

Njoftim për kontratë “Programi i punëve publike në Kosovë”
LOT I : Mirembajtja dhe kultivimi i hapesirave publike - zonave rekreative dhe turistike ne komunen e Ferizajt
LOT II: Riparimi i trotuareve, shtigjeve të ecjes dhe drenazhimi në Parkun e Lirisë

Rregullimi i izolimit të kumit dhe nxemjes qendrore në sh.f. ,,Dardania,, në Fshatin Rakaj, Komuna Ferizaj

Ndertimi i objektit te zyres se gjendjes civile ne Fshatin Kosine

Njoftim për dhënje të kontratës - “Renovimi i kulmeve të shk.fill. në fsh.Greme-lagjja e Omurajve dhe i shk.fill.”Vezir Jashari” në rr.”Rexhep Bislimi” në Ferizaj”

Njoftim për dhënje të kontratës - “Renovimi i kulmeve të shk.fill. në fsh.Greme-lagjja e Omurajve dhe i shk.fill.”Vezir Jashari” në rr.”Rexhep Bislimi” në Ferizaj”

Njoftim për dhënje të kontratës - “Renovimi i ndërtesës së zjarrfikësve në Ferizaj”

Njoftim për dhënje të kontratës - “Rregullimi i rrjetit të kanalizimit fekal në fsh.Gaçkë,Komuna e Ferizajt-Faza e –II-të”

Njoftim për dhënje të kontratës - “Renovimi i bibliotekës “Anton Çetta” në Ferizaj”

Njoftim për kontratë - “Furnizim me material ndërtimor dhe ndërtimi i shtëpive për rastet sociale- Ferizaj”

Njoftim për kontratë - “Rregullimi i Lapidarit në fsh.Pleshinë - Ferizaj”

Njoftim për kontratë - “Rregullimi i oborrit të Teatrit të Qytetit në Ferizaj”

Njoftim për kontratë - “Furnizim me pajisje mjeksore për QKMF-në në Ferizaj”.

Njoftim për kontratë -“Furnizim me pajisje mjeksore për QKMF-në në Ferizaj”.

Njoftim për dhënje të kontratës - “Asfaltimi i rrugës “Arsim Bega” në Ferizaj – Faza e I-rë”

Njoftim për dhënje të kontratës - “Renovimi i Dispanzerit Antituberkuloz në Ferizaj”

Njoftim për dhënje të kontratës - “Transmetimi integral i seancave të Kuvendit të Komunës në Ferizaj dhe publikimet, njoftimet dhe konkurset e ndryshme në TV për nevojat e Komunës”

Njoftim për dhënje të kontratës - “Asfaltimi i rrugës “Sylejman Pitarka” në Ferizaj”

Njoftim për dhënje të kontratës - “Riparimi i kulmit të Teatrit të Qytetit në Ferizaj”

Njoftim për dhënje të kontratës - “Rregullimi i rrjetit të kanalizimit fekal në fsh. Rakaj-Faza e parë(projekt dyvjeçar)”

Njoftim për kontratë - “Rregullimi i rrjetit të kanalizimit fekal në fsh. Rakaj-Faza e parë (projekt dyvjeqar)”.

Njoftim për kontratë - “Rregullimi i rrjetit të kanalizimit fekal në fsh.Greme(vazhdimi i derdhjes)”

Njoftim për kontratë - “Renovimi i kulmeve të shk.fill. në fsh.Greme-lagjja e Omurajve dhe i shk.fill.”Vezir Jashari” në rr.”Rexhep Bislimi” në Ferizaj”

Njoftim për kontratë - “Renovimi i kulmeve të shk.fill. në fsh.Greme-lagjja e Omurajve dhe i shk.fill.”Vezir Jashari” në rr.”Rexhep Bislimi” në Ferizaj”

Njoftim për dhënje të kontratës - “Ngritja në kat e SHFMU”Ramadan Rexhepi”në Sojevë”

Njoftim për kontratë - “Asfaltimi i rrugës “Arsim Bega” në Ferizaj – Faza e I-rë”.

Njoftim për kontratë - “Renovimi i ndërtesës së zjarrfikësve në Ferizaj”.

Njoftim mbi anulimin e aktivitetit të prokurimit “Mirëmbajtja, montimi dhe riparimi i klimave freskuese ne objektin e Komunës së Ferizajt dhe institucioneve të tjera nën menaxhim të Komunës”.

Njoftim për kontratë - “Transmetimi integral i seancave të Kuvendit të Komunës në Ferizaj dhe publikimet, njoftimet dhe konkurset e ndryshme në TV për nevojat e Komunës”.
LOT I – “Transmetimi integral i seancave të Kuvendit të Komunës në Ferizaj” dhe
LOT II – “Publikimet, njoftimet dhe konkurset e ndryshme në TV për nevojat e Komunës”.

Njoftim për kontratë - “Renovimi i Dispanzerit Antituberkuloz në Ferizaj”.

Njoftim për kontratë - “Asfaltimi i rrugës “Sylejman Pitarka” në Ferizaj”

Njoftim për kontratë - “Riparimi i kulmit të Teatrit të Qytetit në Ferizaj”

Njoftim për dhënje të kontratës - Ankand:”Shitja e asortimenteve drusore të deponuara-stivosura në depo të pylltarisë në rr.”Rexhep Bislimi” në Ferizaj

“Furnizim me elektromaterial për nevojat e Komunës së Ferizajt dhe institucioneve të tjera nën menaxhim të Komunës”

“Asfaltimi i rrugës rreth QMF -II- dhe rregullimi i parkut”

“Asfaltimi i rrugës që lidhë rr.“Liman Reka” dhe rr.”Enver Topalli” (rruga e tregut)

“Shtruarja me kubza e rrugëve ne Ferizaj”.

“KONKURS GJITHËKOMBËTAR PËR REALIZIM TË VEPRËS NË SKULPTURË – BRONZ, SHTATORE, KUSHTUAR DËSHMORIT TË KOMBIT, REXHEP BISLIMI”

“Rregullimi i trotoarit në rr. “Brahim Ademi” në Ferizaj”.

“Asfaltimi i 12 (dymbëdhjetë) rrugëve në Ferizaj”.

“Asfaltimi i rrugës Talinovc deri në fsh. Rahovicë-Faza e I-rë(projekt dyvjeçar)”.

“Asfaltimi i rrugës së re për QKMF IV-Ferizaj”

“Asfaltimi i rr. “Epopeja e Jezercit” në Ferizaj”.

“Rregullimi i rrjetit të kanalizimit fekal në fsh. Zaskok, Komuna e Ferizajt”.

“Rregullimi i rrjetit të kanalizimit fekal në Fshatrat Sazli dhe Papaz, Komuna e Ferizajt”.

“Rregullimi i rrjetit të kanalizimit fekal në fsh. Mirash, Komuna e Ferizajt”.

“Rregullimi i rrjetit të kanalizimit fekal në fsh. Pleshinë, Komuna e Ferizajt”.

“Rregullimi i rrjetit të kanalizimit fekal në rr.“Agim Ramadani” në Ferizaj”

“Rregullimi i rrjetit të kanalizimit fekal në lagjen Tafalijaj në fsh. Komogllavë, Komuna e Ferizajt”.

“Rregullimi i ndriqimit publik (faza e dytë) në rr. “Kadri Zeka” dhe rr. e “Reçakut” në Ferizaj”.

“Renovimi i shk.f. “Mejdi Xhaferi” në fsh. Mirosalë, Komuna e Ferizajt”.

“Renovimi i shk.f. “Gjon Serreqi” në Ferizaj”.

“Renovimi i shk.f. “Konstantin Kristoforidhi” në fsh. Nerodime, Komuna e Ferizajt”.

Renovimi i objektit të shkollës fillore “Pesë Dëshmorët e UÇK-së” në fsh. Pleshinë, Komuna e Ferizajt”.

“Renovimi i objektit të QMF-së I në Ferizaj”.

“Renovimi i ndërtesës së Komunës në Ferizaj”.

“Programi i punëve publike në Kosovë”.
LOT I: “Mirëmbajtja e hapsirave publike, rekreative – turistike dhe mirëmbajtja e varrezave në Komunën e Ferizajt” dhe
LOT II: Rrethimi dhe rregullimi i oborreve të kopshteve për fëmijë dhe shkollave.

“Blerja e veturave zyrtare për nevojat e Komunës në Ferizaj”.

“Asfaltimi i rrugës në fsh. Prelez i Jerlive”

“Asfaltimi i rrugës në lagjen e Hashanëve në fsh. Greme dhe në lagjen Haxhimusaj në fsh. Doganaj, Komuna e Ferizajt”.

“Ngritja në kat e SHFMU”Ramadan Rexhepi”në Sojevë”

“Programi i punëve publike në Kosovë”
LOT -I- “Mirëmbajtja e hapësirave publike,rekreative-turistike dhe mirëmbajtja e varrezave në Komunën e Ferizajt” dhe
LOT -II- “Rrethimi dhe rregullimi i oborreve të kopshteve për fëmijë dhe shkollave”

“Programi i punëve publike në Kosovë”.
LOT I: “Mirëmbajtja e hapsirave publike, rekreative – turistike dhe mirëmbajtja e varrezave në Komunën e Ferizajt” dhe
LOT II: Rrethimi dhe rregullimi i oborreve të kopshteve për fëmijë dhe shkollave.

“Furnizim me inventar për nevojat e Komunës së Ferizajt dhe institucioneve të tjera nën menaxhim të Komunës”

Ritenderim:’’Rregullimi i trotuarit në rr. “Brahim Ademi” në Ferizaj”

“Rregullimi i rrjetit të kanalizimit fekal në rr. ”Kuvendi i Arbërit” dhe rr. “Pjetër Budi” në Ferizaj”

Regullimi i kanalizimit fekal ne ,,rr.Agim Ramadani,, ne Ferizaj..

“Mirëmbajtja, montimi dhe riparimi i klimave freskuese ne objektin e Komunës së Ferizajt dhe institucioneve të tjera nën menaxhim të Komunës”.

“Furnizim me inventar për nevojat e Komunës së Ferizajt dhe institucioneve të tjera nën menaxhim të Komunës”.

“Rregullimi i rrjetit të kanalizimit fekal në Fshatrat Sazli dhe Papaz, Komuna e Ferizajt”.

“Furnizim me shoqëri të bletëve për fermerët e Komunës së Ferizajt”

“Shtruarja me kubza e rrugëve ne Ferizaj”.

,,Furnizim me material për përgaditjen teknike të shkollave në Komunën e Ferizajt,,

,,Asfaltimi i rrugës ,,Fan Noli,, në Ferizaj.

Ritenderim Njoftim per Kontrate “Mirëmbajtja, montimi dhe riparimi i klimave freskuese ne objektin e Komunës së Ferizajt dhe institucioneve të tjera nën menaxhim të Komunës”.

“Realizimi i veprës në skulpturë-bronz,shtatore,kushtuar dëshmorit të kombit Rexhep Bislimi”

“Rregullimi i rrjetit të kanalizimit fekal në fsh. Rakaj-Faza e parë (projekt dyvjeqar)”.

“Rregullimi i rrjetit të kanalizimit fekal në fsh. Mirash, Komuna e Ferizajt”

“Furnizim me lëndë djegëse për nevoja të shkollave dhe Komunës së Ferizajt”

“Furnizim me elektromaterial për nevojat e Komunës së Ferizajt dhe institucioneve të tjera nën menaxhim të Komunës”

“Dizajnimi, prodhimi, instalimi dhe vendosja e kiosqeve, bilbordave, city light dhe lamppostave ne pjesen urbane dhe rurale të Komunës së Ferizajt”,

“Rregullimi i rrjetit të kanalizimit atmosferik dhe asfaltimi i rr. “Qamil Osmani” në Ferizaj”.

“Renovimi i shk.f. “Konstantin Kristoforidhi” në fsh. Nerodime, Komuna e Ferizajt”

“Asfaltimi i rrugës rreth QMF -II- dhe rregullimi i parkut”

,,Asfaltimi i rrugës lagjja e Hashanëve në Fshatin Greme dhe lagjja e Haxhimusëve në Fshatin Doganaj, Komuna e Ferizajt,,

“Asfaltimi i rr. në fshatin Prelez i Jerlive,Komuna e Ferizajt”

,,Asfaltimi i rruges se re per QKMF-IV ne Ferizaj,,

“Asfaltimi i rrugës që lidhë rr.“Liman Reka” dhe rr.”Enver Topalli” (rruga e tregut)”

Rregullimi i rrjetit te kanalizimit fekal ne lagjen Tafalijaj ne fsh,Komogllav,Komuna e Ferizaj.

“Asfaltimi i 12 (dymbëdhjetë) rrugëve në Ferizaj”
LOT -I- “Asfaltimi i rrugëve:”Arsim Rexhepi”;”Ndre Mjeda”;”Elhami Hasani”dhe”Avni Rrustemi”
LOT-II- “Asfaltimi i rrugëve:”Halim Spahija”;”Gazmend Zajmi”;”Idriz Ajeti-Diogardi”;”De Rada”
LOT -III- “Asfaltimi i rrugëve:”Mitrush Kuteli”;”Sali Baliu”;”Azem Shkreli”;”Ali Kelmendi”

,,Asfaltimi i rrugës ,,Mejdi Xhaferi,, dhe ,, rrugës 2 Korriku,, në Ferizaj,,

Asfaltimi i rrugës lagjja e Hashanëve në Fshatin Greme dhe lagjja e Haxhimusëve në Fshatin Doganaj, Komuna e Ferizajt,,‏

“Renovimi i shk.f. “Mejdi Xhaferi” në fsh. Mirosalë, Komuna e Ferizajt

“Rregullimi i shkolles ,,Gjon Sereqi,, ne Ferizajt”gjon-serreqi.pdf

“Rregullimi i rrjetit të kanalizimit fekal në fsh. Mirash, Komuna e FerizajtKANALIZIMI-MIRASHE.pdf

Asfaltimi i rruges se re per QKMF-IV ne Ferizaj.ASFALTIMI-I-RR-QKMF-IV.pdf

Regullimi i kanalizimit fekal ne ,,rr.Agim Ramadani,, ne Ferizaj..AGIM-RAMADANI.pdf

Rregullimi i rrjetit te kanalizimit fekal ne lagjen Tafalijaj ne fsh,Komogllav,Komuna e Ferizaj.KANALIZIMI-LAGJJA-TAFALIJAJ.pdfKANALIZIMI-LAGJJA-TAFALIJAJ-(1).pdf

“Blerja e veturave zyrtare për nevojat e Komunës në Ferizaj”.BLERJA-E-VETURAVE-ZYRTARE.pdf

“Asfaltimi i katër rrugëve që lidhin rr. “Vëllezërit Gërvalla” me rr. “Kadri Zeka” në Ferizaj,,


“Rregullimi i rrjetit të kanalizimit fekal në fsh. Sojevë, Komuna e Ferizajt”B15-Njoftimi-per-dhenje-te-Kontrates-(per-publikim-ne-gazete)-kanalizimi-sojeve.pdf

“Asfaltimi i rrugës “Epopeja e Jezercit” në Ferizaj”

“Kontrollimi teknik dhe sigurimi i automjeteve te Komunes se Ferizajt, QKMF, QPS dhe BZ ne Ferizaj”Ngritja ne kate e shkollës fillore në fshatin Sojevë, komuna e Ferizajt

NJOFTIM PËR DHËNIE TË KONTRATËS. Asfaltimi i rruges “Fatmir Kërqeli” në Ferizaj

NJOFTIMI PËR KONTRATË. Kolektori i kanalizimit atmosferik dhe fekal ne rrugën,,Rexhep Bislimi,, në Komunën e Ferizajt

NJOFTIMI PËR KONTRATË. Meremetimi i shkolles se mesme ,,Qesk Zadeja,, dhe rregullimi i oborrit me rrethoja, në Komunën e Ferizajt

NJOFTIM PËR DHËNIE TË KONTRATËS. Dezinfektimi,Deratizimi dheDezinsektimi i hapsirave publike te  Qytetit dhe objekteve shkollore  në Ferizaj

NJOFTIM PËR DHËNIE TË KONTRATËS. Meremetimi i shkolles në fsh. Mirashë, Komuna e Ferizajt

NJOFTIM PËR ANULIMIN E AKTIVITETIT TË PROKURIMIT. Kontrolli teknik dheSigurimi i automjeteve zyrtare per QKMF, BZ ,QPS dhe KOMUN

NJOFTIMI PËR KONTRATË Ritenderim. Kontrolli teknik dhe Sigurimi i automjeteve zyrtare per QKMF, BZ ,QPS dhe KOMUN-FERIZAJ se Ferizajt


NJOFTIMI PËR DHËNIE TË KONTRATËS. Furnizimi dhe montimi me dyer dhe dritare në shkollën fillore në Fsh.Gaçkë Komuna e Ferizajt

NJOFTIMI PËR KONTRATË RITENDERIM.Ndërtimi i rrjetit të kanalizimit fekal në rr. “Bekim Osmani” në Ferizaj


NJOFTIM PËR DHËNIE TË KONTRATËS.Ndërtimi i rrjetit të kanalizimit fekal në fsh. Slivovë, Komuna e Ferizajt

NJOFTIMI PËR KONTRATË RITENDERIM. Ndërtimi i rrjetit të kanalizimit fekal në rr. “Sami Frashëri” në Ferizaj.

NJOFTIMI PËR KONTRATË RITENDERIM.Hartimi i projekteve ideore dhe kryesore (zbatuese) sipas kërkesës nga Komuna e Ferizajt

NJOFTIMI PËR KONTRATË.Furnizim me mjete - vegla pune dhe bravari për nevojat e KK-së, shkollave BZ  dhe QMF-së në Ferizaj

NJOFTIM PËR ANULIMIN E AKTIVITETIT TË PROKURIMIT. Furnizim me mjete - vegla pune dhe bravari për nevojat e KK-së, shkollave dhe QMF-së në Ferizaj

NJOFTIMI PËR KONTRATË RITENDERIM.Ndërtimi i rrjetit të kanalizimit atmosferik dhe ujësjellësit në rr. “Ahmet Hoxha” në Ferizaj


NJOFTIM PËR ANULIMIN E AKTIVITETIT TË PROKURIMIT. Ndërtimi i rrjetit të kanalizimit atmosferik dhe ujësjellësit në rr. “Ahmet Hoxha” në Ferizaj

NJOFTIMI PËR KONTRATË RITENDERIM.Ndërtimi i rrjetit të kanalizimit fekal në rr. “Sami Frashëri” në Ferizaj


NJOFTIM PËR ANULIMIN E AKTIVITETIT TË PROKURIMIT. Ndërtimi i rrjetit të kanalizimit fekal në rr. “Sami Frashëri” në Ferizaj

NJOFTIM PËR DHËNIE TË KONTRATËS.Furnizimi dhe montimi i shenjave te komunikacionit për rruget në Komunën e Ferizajt

NJOFTIMI PËR KONTRATË. Asfaltimi i rrugës në fsh. Kosinë, Komuna e Ferizajt

NJOFTIMI PËR KONTRATË. Ndërtimi i rrjetit te kanalizimit fekal dhe ujësjellësit në rr. “Brahim Ademi” në Ferizaj

NJOFTIM PËR DHËNIE TË KONTRATËS. Mirëmbajtja e rrugëve me zhavor dhe asfalt në Komunën e Ferizajt

NJOFTIMI PËR KONTRATË. Ndërtimi i aneksit të shkollës fillore në fsh. Manastirc, Komuna e Ferizajt

NJOFTIMI PËR KONTRATË. Asfaltimi i rrugës në fsh. Pojatishtë, Komuna e Ferizajt

NJOFTIMI PËR KONTRATË. Renovimi i Shk.F. “Ahmet Hoxha” në Ferizaj

NJOFTIMI PËR KONTRATË. Meremetimi dhe ndërrimi i dritareve në Shk.M.T. “Pjeter Bogdani” në Ferizaj

Njoftim për dhënje të kontratës. Furnizimi dhe mirembajtja e aparateve kunder zjarrit per nevojat e Komunes, shkollave, QKMF-se dhe BZ ne Ferizaj

Njoftim për kontratë. Asfaltimi i rrugës në fsh. Surqinë, Komuna e Ferizajt

Njoftim për kontratë. Asfaltimi i rrugës në fsh. Surqinë, Komuna e Ferizajt.

Njoftim për kontratë. Meremetimi i shkolles në fsh. Mirashë, Komuna e Ferizajt.

Njoftim për dhënie të kontratës Dhënja me koncesion e objektit banesor dhe afarist (P+6) i cili gjendet në rr. Vëllezërit Gërvalla”  në Ferizaj.

Njoftim për dhënie të kontratës. Asfaltimi i rruges ne fshatin Bibaj, Komuna e Ferizajt

Njoftim për dhënie të kontrantës. Ndërtimi i rrjetit të kanalizimit fekal në fsh. Nerodime e epërme – e ulët, Manastircë deri në fsh. Balaj, Komuna Ferizaj

Njoftim për dhënie të kontratës. Rregullimi i fushës sportive ne fsh. Dardani, Komuna e Ferizajt

Njoftim për anulimin e aktiviteti të prokurimit. Ndërtimi i rrjetit të kanalizimit fekal në fsh. Bibaj dhe Fshati i Vjetër, Komuna e Ferizajt

Njoftim për kontratë. Mirëmbajtja e rrugëve me zhavor dhe asfalt në Komunën e Ferizajt

Furnizim dhe mirembajtja e nxemjes qendrore te KK-së, shkollave dhe QMF-së  dhe BZ në Ferizaj

Furnizim dhe mirembajtja me pjese per automjete te KK-së, shkollave dhe QMF-së  dhe BZ në Ferizaj.

Njoftim për anulimin e aktiviteti të prokurimit. Asfaltimi i rrugës në Fshatin e Vjetër, Komuna e Ferizajt"

Ndërtimi i rrjetit të kanalizimit fekal, atmosferik dhe ujësjellësit në rr. “Mihajlo Pupin” në Ferizaj”.

NJOFTIMI PËR KONTRATË