Telefona me rëndësi

Kryetari i Komunës: 038 536 006
Kryesuesi i Kuvendit: 038 536 610