Zyra e Informimit

Kërkesa për qasje në dokumentet zyrtare. shkarko këtu


Ligji për qasje në dokumentet zyrtare. shkarko këtu


E drejta për informim për punët e komunës suaj. ALB. shkarko këtu


E drejta për informim për punët e komunës suaj. ENG. shkarko këtu


E drejta për informim për punët e komunës suaj. SRB. shkarko këtu

Personi kontaktues për qasje në dokumentet zyrtare:

Emri:   Ali Topalli
Tel.      038/ 200 40542
Email: ali.sh.topalli@rks-gov.net