Ekonomia

Ndermarrjet e regjistruara ne komunen e Fushë Kosovës deri në 6 mujorin e parë 2010 sipas veprimtarive që zhvillojnë përbëjnë këtë raport si në tabelën më poshtë:

 

Nr. Ren.

 
Lloji i veprimtarise
Numri I ndermarrjve
Pjesmarrja
1
Tregtare
365
37.67%
2
Sherbyese
536
55.31%
3
Prodhuese
25
2.58%
4
Ndertimore
14
1.44%
5
Bujqesore
7
0.72%
6
Te tjera
22
2.27%