Welcome to Prishtina

Sign in Register


Faqja e Prishtinës do te jetë faqja, ne të cilën qytetaret e komunës sonë, por edhe me gjere, mund të informohen për punën dhe te arriturat tona, por edhe me preokupimet tona dhe te qytetareve tanë.!

 

Adresa elektronike zyrtare

 

Tema


Telefona me rëndësi

Ndarjet e shpenzimeve

Faqja zyrtare në