Lajmet   Konkurs

Konkurs - 08 shtator 2011

                                                              Konkurs
   
 

 

 
REPUBLIKA E KOSOVËS/ REPUBLIKA KOSOVO/ REPUBLIC OF KOSOVO

 

 
KOMUNA E GJAKOVËS
OPŠTINA ĐAKOVICA/ MUNICIPALITY OF GJAKOVA
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Zyra e Personelit
01 nr. 111- 5316/2011
Datë 08.09.2011
 
Zyra e Personelit në kuadër të administratës komunale në Gjakovë, duke u bazuar në nenin 11 të Ligjit nr.03/L-149 për Shërbimin Civil të Republikës së Kosovës, shpall: 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                
K O N K U R S
( Vazhdim i afatit të konkursit )
 
Drejtoria për Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale
Titulli i vendit të punës: Udhëheqës i sektorit të shëndetit primar
Niveli i pagesës:  sipas koeficientit 7.5  
Numri i ekzekutuesve: 1 ( një )
 
Detyrat dhe përgjegjësitë:
Planifikimi i punës për mjekësi familjare;
Planifikimi punës për shëndetin oral, furnizimi me barna, planifikimi për shëndetin mendor, kujdesi për shëndetin e nënës dhe fëmijës, planifikimi dhe realizimi i hulumtimeve;
Analiza e raporteve të punës mjekësisë familjare, shëndetit oral dhe furnizimi me barëra;
Planifikimi i buxhetit për vitin vijues, edukimi shëndetësor, kontaktet me shërbime              sekondare, Spitali, planifikimi i trajnimeve për mjekët, planifikimi i kapaciteteve të nevojshme;
Kontakti me OJQ-të internacionale dhe lokale;
Kryen edhe punë të tjera sipas urdhëresës së Drejtorit të Drejtorisë;
 
Kushtet e pjesëmarrjes në rekrutim:
Të drejtë për punësim kanë të gjithë shtetasit e Republikës së Kosovës të moshës madhore të cilët kanë zotësi të plotë për të vepruar, janë në posedim të të drejtave civile dhe politike, kanë përgatitjen e nevojshme arsimore dhe aftësinë e duhur për kryerjen e detyrave të punës.
 
Procedura e konkurrimit: Procedura e konkurrimit është e hapur për kandidatët e jashtëm si dhe nëpunësit civilë ekzistues;
 
Shkollimi i kërkuar: Duhet të ketë të kryer Fakultetin e Mjekësisë
 
Aftësitë, përvoja dhe atributet tjera që kërkohen:
       - Fakulteti i mjekësisë; 1 vjet përvojë pune në profesion;
       -   Te ketë njohuri për punë me kompjuter;
 -   Preferohet njohja e gjuhës angleze;
 
Kohëzgjatja e emërimit: Emërimi është në kohë të pacaktuar;
 
Puna provuese: zgjat 12 muaj me mundësi të vazhdimit të kontratës.
 
Dokumentet e kërkuara:
Diploma apo çertifikata të vërtetuar nga organi kompetent për përgatitjen shkollore;
Vërtetimi për përvojën e punës;
Dokumentin e identifikimit
 
Afati i konkursit: Konkursi mbetet i hapur 15 ditë nga dita e publikimit në njërën nga gazetat ditore. Aplikacionet mund të merren në Komunën e Gjakovës, ndërtesa e administratës komunale në Zyrën e personelit nr. 44 dhe i plotësuar dorëzohet në Zyrën e pranimit dhe arkivimit. Aplikacionet e dorëzuara pas afatit të paraparë nuk pranohen. Vetëm konkurruesit me dokumente të kompletuara, do të intervistohen pas formimit të listës së ngushtë nga ana e Komisionit Intervistues.
 
“Shërbimi civil i Kosovës ofron mundësi të barabarta të punësimit për të gjithë shtetasit e Kosovës dhe mirëpret aplikacionet nga të gjithë personat e gjinisë mashkullore dhe femërore nga të gjitha komunitetet në Kosovë”.
 

 

 
REPUBLIKA E KOSOVËS/ REPUBLIKA KOSOVO/ REPUBLIC OF KOSOVO

 

 
KOMUNA E GJAKOVËS
OPŠTINA ĐAKOVICA/ MUNICIPALITY OF GJAKOVA
 
 
Kancelarija Osoblja
01 Br. 111- 5316/2011
Dana, 08.09.2011 godine
 
Kancelarija Osoblja u okviru opštinske administracije u Djakovici,  na osnovu člana 11 Zakona br. 03/L-149 ocivilnoj službi Republike Kosovo, objavljuje:
 
            K O N K U R S
                                                               ( produžuje sa rok konkursa )
 
Odelenje za Zdravstvo i Socijalnu Zaštitu
Naziv radnog mesta: Šef primarne zdravstvene sektor
Broj izvršioca: 1 (jedan)
Nivo plate: prema koeficijentu 7.5
 
Zadaci i odgovornosti:
Planiranje rada za porodicno zdravstvo
Planiranje rada za oralno zdravstvo, snabdevanje lekovima, mentalno zdravlje, briga za zdravlje majke I deteta,
Analizira aktivnostvi porodicnog zdravstva, oralnog I snabdevanje lekovima
Planira budzet za narednu godinu, zdravstveno obrazovanje kontakte sa sekondarnim sluzbama, bolnicu
Kontakt sa internacionlnim i lokalnim NVO,
Vrši i druge poslove po naređenju Direktora Direkcije.
 
Uslovi učešča u rekrutovanje:
Pravo na zapošljavanje imaju sve punoljetne osobe, koje posjeduju radnu sposobnost, te koje posjeduju građanska i politička prava koje imaju potrebnu obrazovnu spremu i potrebnu sposobnost za obavljanje radnih zadataka.
 
Procedura konkurisanja: Postupak konkurisanja je javan za strane kandidate kao i za postojeće javne službenike.
 
Školska sprema:  Mora da je diplomirao ne Medicinskom Fakultetu.
 
Sposobnosti, iskustva i drugi atributi:
Medicinski fakultet;
       -     radno iskustvo 1 godina;
da zna upotrebiti kompjuter;
preporucuje engleski jezik.
 
Vremenski rok imenovanja: Postavljanje na radnom mestu je trajno.
 
Probni rad: traje 12 meseci uz mogučnost produženja Ugovora.
 
Traženi dokumenti:
diploma ili uverenje overeno od nadležnog organa o školsku spremi;
potvrda o iskustvu u radu;
dokument identifikovanje.
 
Rok konkursa:
Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u nekom od dnevnih novina. Aplikacije se mogu uzeti u Opštini Djakovica, zgrada opštinske administracije, u kancelariji osoblja br. 44, i popunjene se predaju u
kancelariju za prijem i arhivu. Aplikacije koje stižu isteka objavljenog roka, neče se primati. Samo aplikanti sa kompletiranom dokumentacijom če se intervjuisati posle formiranja užeg od strane Komisije za intervjuisanje.
 
“Civilna služba Kosova nudi jednake mogućnosti za sve državljane Kosova i lepo dočekuje aplikacije od svih lica, muškog i ženskog roda, svih nacionalnosti na Kosovu”.
                                                                                                                                                                                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RSS

Sign in