Drejtoria e Administratë të Përgjithshme

Nazim-Gagica-.jpg
Drejtor: Nazim Gagica
Datëlindja: 01.02.1972
E-mail: nazim.gagica@rks-gov.net
0280/ 324 257

Edukimi:

Fakulteti Ekonomik - Cikli i Parë
Menaxhment - Cikli i Dytë ( Magjistraturë)
Studime cikli i tret��: Doktoraturë
 
Përvoja profesionale:

Ligjërues i rregullt në Universitetin “Fama” në vitet 2012-2014
Ligjërues i angazhuar në Universitetin “Fama” nga viti 2014
Drejtor në Kompaninë për shërbime financiare “ Cash Flow” nga viti 2011- 2013
 
Adresa: Nr. 36 “Ali Huruglica“
60000 Gjilan, Kosovë
Telefoni: 00377 44  144 717
E-mail:nazim.gagica@rks-gov.net
_____________________________________________________________________

Fushëveprimtaria e Drejtorisë:

Kryen shërbimet që kanë të bëjnë me punët e Kuvendit dhe ekzekutivit, siç janë përgatitja e materialeve të mbledhjeve të Kuvendit, Komiteteve dhe të Këshillit të Drejtorëve, duke filluar nga përpilimi i ftesës, Rregulloreve, lekturimin dhe përkthimin e materialeve në gjuhët zyrtare

shërbimet që kanë të bëjnë me fushën e logjistikës dhe funksionimin e saj, ku përfshihet menaxhimi i parkut të automjeteve, kujdesi për mirëmbajtjen e automjeteve zyrtare etj.

regjistrimin dhe mbajtjen e evidencës së materialit zyrtar, që pranohet dhe dorëzohet nga depoja e Komunës

shërbimet për qytetarë: komunikimi korrekt, vënia në dispozicion të qytetarëve të kërkesave, jep këshilla dhe ndihmë juridike – administrative për mënyrën e plotësimit të kërkesave, regjistrimin e të gjitha kërkesave të palëve, raportimi për lëndët e kryera gjatë secilit muaj, arkivimi i lëndës arkivore dhe kujdesi për ruajtjen e saj

kujdesi për shërbimet postare, të sigurimit dhe mirëmbajta e objekteve

mirëmbajtja e pajisjeve të teknologjisë informative etj

kryen edhe punët që kanë të bëjnë me organizimin e qytetarëve në lagje, fshatra, zyra të vendit dhe bashkësi lokale.
 
 Harta e Faqes | Copyright