Lajmet   Njoftimet   Konkurs për mësimdhënës në shkollat e Gjilanit

Konkurs për mësimdhënës në shkollat e Gjilanit - 27 korrik 2010

Republika e Kosovës                                        Komuna e Gjilanit

Republika Kosova                                             Opština Gnjilane

Republik of Kosovo                                           Municipal Gjilan
                                                                          Gilan Belediyesi
                                    DREJTORIA E ARSIMIT
05 Nr.  455/ 10
             Data : 26.07 /10
 
N¸ baz¸ t¸ nenit 4.1 dhe nenit 5 paragrafi c dhe d t¸ Ligjit p¸r Arsimin n¸ Komunat e Republik¸s s¸ Kosov¸s, Drejtoria e Arsimit n¸ Gjilan shpall¸ :
 
KONKURS
PËR PLOTËSIMIN E VENDEVE TË LIRA TË PUNËS
 
 -I-          - SHF.      ”TH. Mitko”- Gjilan     
               1. Një arsimtar të TIK-ut
 
                   Në shkollën në Lagjen nr.VIII
1.       Një arsimtar klasor
2.       Dy edukatore
3.      Një arsimtar për fizikë me 10 orë
4.      Një arsimtar për biologji me 10 orë
5.      Një arsimtar për edukatë fizike me 10 orë
                
- II-      - Shkolla fillore në Zabel - Gjilan
              1. Një arsimtar klasor
              2. Dy edukatore
 
III         -SHF. ”Selami Hallaqi”- Gjilan  
                     1.Një arsimtar klasor
 
IV        - SHF. “Skënderebeu”fshati Përlepnicë
 
              1. Një arsimtar për gjuhës angleze me 12 orë
              2. Një arsimtar për edukat muzikore me 11 orë
              3. Një arsimtar klasor
 
V-     - SHF.-“Esat Berisha” – fshati Llashticë
 
               1. Dy arsimtarë – gjuhë angleze njëri për 16 orë 
 
 
VI      - SHF.”Liria”- fshati Pogragjë
 
               1. Një arsimtar t¸ mësimit klasor në Kokaj
               2. Tre arsimtarë – gjuhë angleze
               3. Një arsimtar – matematikë-fizikë në Lovcë
               4. Një arsimtar – fizikë për 16 orë
               5. Një arsimtar – kulturë muzikore
 
VII -     -SHF. ”N.Hikmet”-fshati Dob¸rqan
 
               1. Dy arsimtarë të mësimit klasor në Doberqan
               2. Një arsimtar – gjuhë angleze për 15 orë në Doberqan
               3. Një arsimtar – gjuhë angleze për 18 orë në Bukovik
               4. Një arsimtar – të biologjisë për 12 orë në Bukovik
               5. Një arsimtar – të edukatës fizike për 12 orë në Bukovik
 
-VIII -     -SHF. ”Mulla Idriz Gjilani”- fshati Velekinc¸
 
              1. Tre arsimtarë të gjuhës angleze, 14 orë në Velekincë, 6 në Myqybabë
              2. Një arsimtar të eduk. muzikore, 10 orë në Velekincë, 4 në Myqybabë
              3. Një arsimtar të artit figurativ, 10 orë në Velekincë, 4 në Myqybabë
          
-IX-            SHF. ”Abdullah Tahiri” fshati Malishevë
 
                 1.  Një arsimtar klasor
                 2.  Një arsimtar të eduk. Muzikore për 11 orë
                 3.  Një arsimtar për gjuhë anglaze për 16 orë (kl III-V)
                 4. Dy arsimtarë për gjuhë anglaze njëri për 13 orë (kl V-IX)
 
X.         -SHF. “Ibrahim Uruçi” fshati Bresalc
 
            1. Dy arsimtarë për gjuhë angleze.
            2. Një arsimtar për edukatë muzikore
 
 XI.       -SHF. “Vesel Muja” fshati Mihir
            1.  Një arsimtar klasor
 
-XII-     SHF. “Dëshmorët e Kombit” fshati Livoç i Poshtëm
 
           1.Dy arsimtarë të gjuhës angleze njeri për 15 orë
          1. Një shtëpiak
-XIII-      SHF.”Ramiz Cërnica” fshati Cërnicë
 
1. Dy arsimtarë të gjuhës angleze me plotësim norme në Gumnishtë
2. Një arsimtar të gjuhës angleze, 12 orë Cernicë, 4 në Kravaricë
3. Një arsimtar të ed.muzikore, 8 orë në Cernicë, 4 në Gumnishtë 
          4. Një arsimtar klasor në Gumnishtë
          5. Një arsimtar të TIK-ut me 14 orë (Cernicë-Gumnishtë)
 
XIV-         SH.F. “Vebi Ibrahimi”
 
             1. Një arsimtar të gjuhës angleze 
 
 
-XV- SHF. ”Agim Ramadani” fshati Zhegër
 
1.      Një arsimtar të mësimit klasor – Zhegër
2.      Pesë arsimtarë të gjuhës angleze njëri prej tyre me 19 orë
 
-XVI-    SHF.”Afërdita” fshati Kishnapolë
 
        1. Një arsimtar për gjuhë angleze Kishnapole- Sllakoc
        2. Një arsimtar për gjuhë angleze Kishnapole-Sllakoc-Gadish.
        3. Dy arsimtarë për matematikë, njëri me 10 orë (Kishnapole-Sllakoc)
        4. Një arsimtar për teknologji me gjysem norme 10 orë (Kishnapole-Sllakoc)
 
 -XVII-      SHF. ”Fetah Qerimi” fshati Vërbicë e Zhegocit
  
        1. Dy arsimtarë të gj. angleze me nga 18 orë (një në Vërbicë, një Zhegoc)
        2. Dy arsimtarë të Matematikës me nga 15 orë (një në Vërbicë, një Zhegoc)
        3. Një arsimtar të Tik-ut për 10 orë (Vërbicë dhe Zhegoc)
        4. Dy arsimtarë të mësimit klasor – Zhegoc
 
 -XVIII-      SHF.”Vatra e Diturisë” fshati Livoç i Epërm
           1. Një arsimtar për gjuhë angleze
 
IX-            - SHMM.” Dr. Asllan Elezi ”-Gjilan
 
                  1. Dy profesorë për gjuhës angleze
                  2. Një profesor i matematikës
                  3. Dy profesorë të informatikës 
                             
-XX-          -SHMB.”Arb¸ria”-Gjilan
 
                  1.  Katër profesorë të gjuhës angleze
                  2. Katër profesorë të lëndës së matematikës
                  3. Tre profesorë të informatikës
                  4. Dy profesorë të tekstilit
                  5. Një gjeolog për 10 orë
 
 -XXI-         -SHMT.”Mehmet Isai”-Gjilan
 
                   1.Katër profesor të gjuhës angleze njëri për 13 orë
         2. Katër profesor të matematikës njëri për 18 orë
         3. Dy profesor të energjetikës
         4. Një profesor të telekominikacionit
                   5. Dy profesor të elektronikës njëri për 10 orë
                   6. Një profesor të informatikës
                   7. Një profesor të gjeodezisë për 15 orë 
 
 
-XXII-          Gjimnazi “Zenel Hajdini ”-Gjilan
 
                    1. Dy profesorë për gjuhë angleze njëri me plotësim në Zhegër
                    2. Një profesorë për gjeografi me plotësim norme në Zhegër
                    3. Një profesorë të matematikës me plotësim norme në Zhegër
                    4. Katër profesorë të informatikës, njëri me plotësim norme në Zhegër
                    5. Një profesorë të psikologjisë për 12 orë
                    6. Një profesorë të sociologjisë për 12 orë
 
 -XXIII-          SHM. Ekonomike “Marin Barleti”-Gjilan
 
                     1. Tre profesorë të anglishtës njëri me gjysëm normë
                     2. Një profesor të ekonomisë
                     3. Një profesor të matematikës
                     4. Dy profesorë për TIK
 
XXIV          SH.F.Muzikës 
 
        1.Tre arsimtarë për violinë
        2.Një arsimtar për kitarë
        3. Një arsimtar për violë
 
XXV         SH.M. Muzikës
 
                    1.Tre profesorë për pianforte
                    2. Një profesor për klarinetë
                    3. Një profesor për violonçelë për 10 orë
                    4. Një profesor për solokëndim për 10 orë
        5. Një profesor të informatikës 16 orë
 
-XXVI          SH.F. Musa Zajmi” (paralelja Turke)
 
          1. Një 1. Një arsimtar të matematikës me 15 orë
Piak             2.Një arsimtarë t¸ mësimit klasor   2
XXVII         -SHF.”N.Hikmet”-fshati Dob¸rqan (paralelja Turke)
 
1.      Një arsimtar për gjuhë angleze me 18 orë
2.      Një arsimtar të matematikes me 15 orë
3.      Një arsimtar për kimi-fizikë me 14 orë          
 
Përshkrimi i punëve për m¸simdh¸n¸s: T¸ organizojë dhe zhvillojë procesin edukativo arsimor, të zhvillojë personalitetin, talentin dhe potencialin e plotë të aftësive mendore dhe fizike t¸ nx¸n¸sit.
 
Kualifikimi
 
P¸r shkolla t¸ mesme : Kualifikimi p¸rkat¸s, n¸ mungesë të kandidatëve t¸ kualifikuar n¸ konsiderim vijn¸ kandidatët q¸ më s¸ miri i plot¸sojn¸ kushtet.
 
P¸r shkolla fillore : Kualifikimi p¸rkat¸s. N¸ mungesë t¸ kandidatëve t¸ kualifikuar n¸ konsiderim vijn¸ kandidat¸t q¸ m¸ s¸ miri i plot¸sojn¸ kushtet.
 
Dokumentet e nevojshme: Diploma, letërnjoftimi ( domosdoshme), vertetimi mbi p¸rvoj¸n e pun¸s, trajnimet t¸ licencuara nga MASHT-i si dhe d¸shmit¸ tjera ( t¸ dëshirueshme ) t¸ gjitha duhet t¸ jen¸ kopje.
 
Paga bazë: 216.00 € p¸r shkollat fillore dhe 235.00 € p¸r shkollat e mesme.
 
Koh¸zgjatja e kontrat¸s: Deri n¸ fund t¸ vitit shkollor me mund¸si vazhdimi p¸r t¸ kualifikuarit. Ndërsa zëvendësimet deri në kthimin e punëtorit.
 
Konkursi mbetet i hapur p¸r aplikim 15 ditë nga shpallja në gazeta zyrtare.
 
T¸ gjith¸ kandidat¸t e interesuar duhet t’i marrin aplikacionet dhe t¸ plot¸suara t¸ dor¸zohen pranë Zyres p¸r Marrëdhënie me Publikun n¸ Gjilan.
 
Dokumentet e pakompletuara nuk do të shqyrtohen, në intervistë do të ftohen kandidatët e listës së ngushtë e cila do të vendoset në lokalet e Zyres p¸r Marr¸dh¸nie me Publikun – Shërbimi për Qytetarë.
 
 
 
                                                                          Drejtori
                                                                        Bujar Nevzati

RSS

Sign in


 Harta e Faqes | Copyright