PROJEKT- BUXHETI I ADMINISTRATËS KOMUNALE

pdf-icon.png Projekt propozimi i buxhetit 2016-2018 shkarko

pdf-icon.png Projekt Buxheti 2016 shkarko

pdf-icon.png  Korniza afatmesme 2016-2018 Shkarko

pdf-icon.png Raporti  financiarë Janar Shtator 2015 Shkarko

pdf-icon.png Buxheti 2015 shkarko

pdf-icon.png Të Hyrat 2014 shkarko

pdf-icon.png Raporti Financiar 2014 shkarko

pdf-icon.png Korniza Afatmesme Buxhetore 2015 - 2017 shakrko

pdf-icon.png Buxheti për vitin 2014 Shkarko

pdf-icon.png Korniza Afatmesme Buxhetore 2014 - 2016 Shkarko

pdf-icon.png Buxheti 2013 shkarko

pdf-icon.png Korniza Afatmesme Buxhetore 2013-2015  Shkarko

pdf-icon.png Buxheti 2010  Shkarko

pdf-icon.png Buxheti 2011  Shkarko

pdf-icon.png Buxheti 2011 - 2013  Shkakro

pdf-icon.png
 Korniza Afatmesme Buxhetore 2012-2014
Shkarko

pdf-icon.png Qarkorja Buxhetore 2012-02 për Komunat nga MF-KM Shkarko

pdf-icon.png Buxheti 2012-2014 
Shkarko 

 Harta e Faqes | Copyright