Drejtorati i Administratë së Përgjithshme


Emri dhe mbiemri: 
Kimete Qorri           

Data e lindjes : 22/11/1987                       

Komuna : Drenas      

Kontakti:
Tel:   (+377)45945511    
                 038200802
E-mail:  kimete.sh.qorri@rks-gov.net     


Përvoja:


Pozita : 
Kontrollor

Pervoja : Emri dhe adresa e punëdhënësit :Agjencia e statistikave të Kosovës

Pozita : Zyrtare e prokurimit

Pervoja : Emri dhe adresa e punëdhënësit :Komuna e Drenasit- Drejtoria e Arsimit dhe Drejtoria e Administratës së Përgjithshme

 

Arsimimi :   Bachelor I Ekonomisë

Fakulteti :     Ekonomik-Drejtimi Menaxhment dhe Informatikë

Master:          Ekonomik-Drejtimi Menaxhment dhe Informatikë


Përgjegjësitë e Drejtorati e Administratë së Pergjithshme janë:

    a) Kujdeset për  funksionimin e administratës komunale duke përfshirë shërbimet e kuvendit dhe ekzekutivit të Komunës;
    b) Mbikëqyr sektorin e ofiqaris dhe të gjitha shërbimet që kryhen në këtë Sektor;
    c) Kryen detyrat për integrime evropiane;
    d) Organizon logjistikën, siç janë transporti (veturat zyrtare), depon, arkivin, shkrimoren, postën, menaxhimin e pasurisë, shërbimin e sigurimit të mirëmbajtjes së objekteve komunale, mirëmbajtjen e pajisjeve të teknologjisë informative, futjen e informatave në të;
    e) Ofrimi i bashkëpunimit, këshillave dhe ndihmës  Drejtorëve të Drejtorateve në komunë  mbi të gjitha çështjet administrative si dhe vlerësimin  e rregullt i të arriturave në punë;
    f) Funksionimi dhe organizimi i zyrës së pritjes në vështrim të UA nr. 2006/07 të MAPL;
    g) Vërtetimin e origjinalitetit të dokumentit dhe legalizimi i tij,
    h) Vërtetime të ndryshme  sipas specifikave tjera
    i) Menaxhon me pronën komunale dhe
    j) Menaxhon me zyrën e prokurimit në vështrim me Ligjin mbi prokurim.
    k) Menaxhon njësinë për të drejtat e njeriut në vështrim me UA nr.2008/2
    l) Kryen punë tjera të përcaktuar me ligjet përkatëse dhe nga Kryetari i Komunës.