Drejtorati për Bujqësi dhe Zhvillim EkonomikEmri dhe Mbiemri:
Anita Avdullahu-Dvorani 
Datëlindja: 16/07/1987
Vendi i lindjes: Drenas   

Kontakti:
Tel: (+377)44777437
           03820040810
E-mail: anita.a.avdullahu@rks-gov.net

Profesioni:

Arsimimi: B.S.C Mbrojtje e Bimeve-Fitomedisin                        
Fakulteti :      Bujqësisë dhe Veterinarisë
                                         M.S.C:             Mbrojtje e Bimeve-Fitomedisin
Përvoja: 

Pozita :  Hulumtuese

Pervoja : FAO-MBPZHR

Pozita : Asistent  Fushor

Pervoja : IADK-Komuna Drenasit

Pozita : Këshilltare e Fermerve në Teren

Pervoja : OJQ KDC-MBPZHR

Pozita : Hulumtuese

Pervoja : Kestner International

Pozita : Hulumtuese

 

Pervoja :  Danida-MBPZHR


Përgjegjësitë e Drejtoratit:


a) mban evidencën për tokat bujqësore,

b)   jep pëlqimet për rikultivimin e tokës bujqësore,

c)   koordinon punët dhe bashkëvepron me OJQ -të që i perkrahin aktivitetet bujqësore,

d)  ofron trajnime përkatëse në lëmin e bujqësisë,

e)   mbron tokën bujqësore prej sëmundjeve të ndryshme,

f)   bën përkrahjen e politikave zhvillimore të bujqësisë,

g) bën mbrojtjen e resurseve natyrore duke përfshirë pyjet,rërën dhe aktivitetet për thyerjën e gurëve(gurëthyesve)si dhe merr masa adekuate rreth ruajtjes së tokës bujqësore nga ndërrimi i destinimit të saj,

h) harton plane për zhvillim të qëndrueshëm ekonomik të Komunës,

i)  harton plane për zhvillimin e industrisë dhe zejtarisë,

j)  harton planin për shfrytëzimin e burimeve ekonomike që janë brenda komunës,
k) krijon kushte të qëndrueshme për zhvillimin e ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme duke lëshuar leje konform dispozitave ligjore dhe

l)  punë tjera të caktuara nga Kryetari i Komunës.