Drejtorati për Arsim

   

Emri dhe Mbiemri: Tafil Halilaj
Data e lindjes:              
Vendli i lindjes:       Tërdec     
Vendbanimi:           Tërdec   

Nr. kontaktues:      038 200 40844 / +377 44 158 122
email:                    tafil.halilaj@rks-gov.net