Drejtorati për Buxhet dhe Financa

Hamdi Krasniqi -  Drejtor i Departamentit për Financav, Ekonomi Dhe Zhvillim

I Lindur me 20.07.1957 në fshatin Shkabë- ish Gllanasellë, KK Drenas.

Shkollën fillore e kam kryer në Dritanë, Gjimnazin në Drenas; ndërsa Fakultetin Ekonomik në Prishtinë.

Kontakti:
Tel:       (+377)44-170-763

E-mail:  hamdi.n.krasniqi@rks-gov.net
  Përvoja e punës:
       -inspektor i tatimeve dhe i kontributeve,
       -Drejtor i Drejtorisë për të Hyra Shoqërore,
       -antar i Këshillit Finaciar,
       -Drejtor i Qëndës për punë Sociale,
       -Drejtor i Drejtorisë për Financa dhe
       -tani Drejtor i Drejtorisë për Financa,Ekonomi dhe Zhvillim.

Përgjegjësitë e Drejtoratit:

    a) Hartimin e rregulloreve komunale për çështjet financiare,

    b) Ndihmon Kryetarin e Komunës në përgatitjen e projekt –buxhetit

    c) Është përgjegjës për mbajtjen e llogarive dhe raporteve financiare vjetore

    d) Është përgjegjës për menaxhimin e thesarit nën mbikëqyrjen e Kryetarit të Komunës

    e) Është përgjegjës për mbikëqyrjen dhe monitorimin e  sistemeve dhe procedurave për ekzekutimin e buxhetit.

    f) Përgatit procedurat dhe raportet e kontabilitetit;

    g) Jep këshilla profesionale nga fusha e buxhetit  organeve komunale;

    h) Përllogaritë dhe cakton tatimin në pronë,taksat Komunale dhe ngarkesat tjera;

    i) Punë tjera të caktuara nga Kryetari i Komunës.