Drejtorati për Planifikim Urban dhe Mbrojtje të Mjedisit


Emri dhe mbiemri:  Idriz Hysenaj
Pozita:  Drejtor i Drejtorisë

Kontakt:


Tel. (+377)45-224 027
E-mail: idriz.hysenaj@rks-gov.net