Lajmet   Ftesë për pjesmarrje

Ftesë për pjesmarrje - 23 prill 2010

  Duke u bazuar ne Ligjin Nr.03/L-024 per Vleresimin e Ndikimit ne Mjedis,neni 19, pika 2 dhe 4,Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapesinor ne bashkpunim me Ministrine  e Tregtise dhe Kuvendin Komunal Drenas organizon:Debat Publik      

    

     

  DEBAT PUBLIK
 Debati Publik do te mbahet rreth vleresimit te Ndikimit ne Mjedis per Projektin"Parku i biznesit ne Drenas".
 Debati do te mbahet me date 30.04.2010,ne  sallen e Kuvendit Komunal Drenas,me  fillim ne ora 10.
 Ardhja juaj na ndihmon ne implementimin e ketij projekti. 
                           


RSS

Sign in