Personi kontaktues për qasje në dokumente publike

Bekim Dobra

Zëdhënës i Komunës

Komuna Gllogoc

Tel: 038 200 40 870

Mob: 044/394-019

Email: bekim.dobra@rks-gov.net

 
 Ligji për qsasje në dokumentet zyrtare - 2010-2015 

  Fletushka - Qasje në dokumenta publike
\
  Formulari për qasje në dokumenta publike