Lajmet   Me 24.03.2017 mbledhja e radhës e KPF-së

Me 24.03.2017 mbledhja e radhës e KPF-së - 17 mars 2017

 Mbledhja do të mbahet më datë: 24.03.2017 e premte, në Sallën e takimeve Nr.311, duke filluar me punë në ora 10:00. 

 Për këtë mbledhje propozoj këtë,                                       

 

R  e  n  d        d  i  t  e:

 

1.     Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e kaluar;

2.     Shqyrtimi dhe miratimi i raportit financiar për vitin fiskal 2016.

3.     Shqyrtimi dhe miratimi i vendimit për bartja e mjeteve nga te hyrat vetanake 2015 dhe 2016 ne vitin 2017,

4.     Shqyrtimi i kërkesë për transfer të mjeteve në kategorinë ekonomike subvencione dhe transfere,

5.     Shqyrtimi i raportit të punës për 6 mujor të NK ”Stacioni i Autobusëve”,

6.     Shpallja në diskutim publik për plotësim ndryshim rregullores për konsultim dhe pjesëmarrje të publikut në vendimarrje, nr. 04/2015,

7.     Shqyrtimi i raportit vjetor të punës të NP”Ambienti”

8.     Shqyrtimi dhe miratimi i plotësim ndryshimit të rregullores nr. 5/2015 dt.29.06.2015 për ndarjen e bursave,

9.     Shqyrtimi dhe miratimi i propozim – vendimit për ndërrimin e pronës komunale,

10.  Shqyrtimi dhe miratimi për shpalljen e ankandit publik për dhënjën në shfrytëzim të pronës komunale ( afat shkurtër) në Sine,

11.  Shqyrtimi dhe miratimi për shpalljen e ankandit publik për dhenjën në shfrytëzim të pronës komunal në fshatin Vrellë.

 

 

                                                                                             KRYESUESI I KUVENDIT,                                                                                                                                                               Hazbi Bajra


RSS

Sign in