Vendime

Ckupstina

Opština Junik

 

Definicija:  Statut je najviši pravni akt  opštine Junik,koji je usvojen od strane skupštine opštine u skladu utvrdjenim postupkom.

 

Opštinski statut sprovodi se unutar atara(administrativne granice) opštine Junik.

 

,,Opština”podrazumeva sva pojmove(definicije u nizu: Skupština Opštine i svaki drugi njen komitet,predsednik ili odeljenje.

 

,,Opštinski akti“znaći sva pravilnike,odluke i druge aktove koje proizlazi od Opštine.

 

,,Skupština Opštine’’znaći najvišim zakonodavnom organu koji odobrava pravilnike i druge značajne odluke za Opštinu.

 

,,Predsednik Opštine’’ podrazumeva predsednika koji je direktno izabren od glasaća koji imaju pravu glasanja u opštinu.

 

,,Direktor’’ je imenovan od strane predsednika sa istom rokom vremana kao predsednik koji(koja) upravlja odredjene odeljenje.

 

Opština Junik je osnovna jedinica lokalnog samoupravljanja Republike Kosove,koja unutar njene granice sprovodi vlast i odgovornost koje nisu decidivno rezervisano za centralne institucije.

 

 Opština vodi raćuna(stara se)o njenih gradjana da oni bez obzira nacionalnosti,vere,politićkih opredeljenja, jezika i drugih pripadnosti da uživaju sva prava gradjana.

Opština Junik ima svoj dan obeleženja,  je 13 Juni. A taj datum se obeleži od predsednika i gradjanama koji  ima karakter sa razno- raznim kulturnim i sportskih manifestijama.Takodje tog datuma setimo i negujemo ispovest svih saborelih i drugih žrtve i mućenika,koji su pali u borbu za slobodu kosove iz naše opštine i u celinu.