Shërbimet

 Ne Komunën e Junikut,në zyren e ofiqaris mund  te pajisen me keto dokumente si ne vijim:

    * Certifikatë e lindjes
    * Certifikatë  e martesës 
    * Certifikatë te vdekjes
    * Certifikatë shtetësisë 
    * Vërtetim i lire për Martesë
    * Çertifikatë mbi vendbanimin
    * Vërtetim mbi dëmtimin e pasurisë
    * Vërtetim që personi është gjallë
    * Autorizim mbi marrjen e pensionit
    * Autorizim mbi punët e tjera juridike
    * Vërtetim që nuk lëshohet ekstrakt lindjeje,martese,të vdekurve
    * Vërtetim që personi nuk është i regjistruar në LAL,LAM,dhe LAV
    * Vërtetime të tjera
    * Aktvdekje
    * Deklaratë e gjendjes familjare