KOMUNA

Komuna është njësi themelore e vetëqeverisjes lokale, e përbërë nga një komunitet i qytetarëve në një territor të caktuar, të përcaktuar me ligj, e cila ushtron tërë pushtetin i cili nuk është i rezervuar shprehimisht për institucionet qendrore.

Sipas Ligjit për Vetëqeverisje lokale organet e Komunës janë:

Kuvendi i Komunës dhe Kryetari i Komunës