TELEFONA ME RËNDËSI

LISTA E KONTAKTEVE - ZYRA E KRYETARIT
_________________________________________________________________________________

telper.jpg -  ZYRA E KRYETARITLISTA E KONTAKTEVE TË DREJTORIVE

______________________________________________________________________

telper.jpg
- DREJTORIA E ADMINISTRATES SE PERGJITHSHME
telper.jpg - DREJTORIA E SHENDETESISE DHE MIREQENIES SOCIALE
telper.jpg - DREJTORIA PËR ARSIM DHE KULTURË
telper.jpg - DREJTORIA PËR EKONOMI, FINANCA DHE ZHVILLIM
telper.jpg - DREJTORIA E URBANIZMIT, KADASTRIT DHE MBROJTJES MJEDISIT
telper.jpg DREJTORIA E SHËRBIMEVE PUBLIKE DHE EMERGJENCËS
telper.jpg-  DREJTORIA E BUJQËSISË ZHVILLIMIT RURAL  DHE PYLLTARISË


_______________________________________________________________________


telper.jpg - SHKOLLAT
telper.jpg - KESHILLAT E FSHATRAVE

telper.jpg - KLUBET SPORTIVE

telper.jpg - MEDIAT
telper.jpg - KESHILLTARET E KUVENDIT KOMUNAL
telper.jpg - OJQ-të

_______________________________________________________________________
 
   Udhëheqëse e Personelit dhe Zyra për Integrime evropiane,
    Hidajete Guri
    044/379-985; 038 200 46 421 
    hidajete.hoxha-guri@rks-gov.net     hidaguri@hotmail.com 
       
   Shef i Zyrës për Kthim dhe Komunitete,    Fadil Guri

     044/ 228-115; 038 200 46 440 
     Fadil.guri@rks-gov.net

   Zyrtarja Ligjore, Fitore Krivanjeva - Daci 
   tel.voip. 038 200 46 447 
    044/ 224-601
    fitore.daci@rks-gov.net

   Zyrtari i IT, Bejtulla Dalloshi  
    044/142-133; 038 200 46 444 
   bejtulla.dalloshi@rks-gov.net;  bdalloshi@hotmail.com 

   Zyratri për Barazi Gjinore, Vedat Dema
     044/279-386
    Vedat.dema@rks-gov.net    Stacioni i Policisë, 
     
0290/ 380 834

   Zjarrfikësat
     
0290/ 380 545; 038 200 46 443 

   Gjykata Komunale
     
038/502 445

   QKMF
     
0290/ 380 344

   Qendra për Pune Sociale  
     
0290/ 380 761; 038 200 46 416 

   Njësia e Ujit dhe Kanalizimit "Bifurkacioni"
     
0290/380 113