Profili i Drejtorit

qaka1.jpg

 

Emri dhe mbiemri: Burim Çaka
Vendi dhe data e lindjes: Fshati Bob, Komuna e Kaçanikut, 24.12.1983
Vendbanimi: Fshati Bob, Komuna e Kaçanikut
Kontakti: Tel: 00377 (0) 44/ 492 532, fiks voip - 038 200 46429
Email: burim.qaka@rks-gov.net
 
Edukimi:
Shkollimi fillorë, Bob, shkollimi i mesëm në Gjimnazin “ Skënderbeu” Kaçanik
Fakulteti Juridik, 2002 - 2006, USHT - Tetovë,
Magjistraturën në drejtimin Juridiko Civil, Fakultetin Juridik, UEJL Tetovë, në fazën e punimit të tezës së magjistraturës
 
Përvoja e punës:
Praktikën gjyqësore në Gjykatën Komunale në Kaçanik
Avokat,
 
Njohuritë me kompjuter: Office 2013
Gjuhët: Shqipe dhe Angleze ,
Gjendja familjare: I martuar
Gjendja ekonomike: Mesatare
 
 
 
 
Detyrat dhe Përgjegjësit
 
Drejtoria e Administratës së Përgjithshme është përgjegjëse për:
a) Funksionimin e administratës komunale përfshirë shërbimin e kuvendit dhe të ekzekutivit të komunës.
b) Mbikëqyrë sektorin e ofiqarisë dhe gjitha shërbimet që kryen ky sektor në pajtim me ligjin e Kuvendit të Republikës së Kosovës që rregullon këtë sektor
c) Funksionimin e Zyrës Pritëse dhe Arkivin e Komunës,
d) Funksionimin e shërbimeve logjistike duke përfshirë transportin, depon, postën, inventarin, shërbimin e sigurimit, përkthimin e dokumenteve zyrtare, mirëmbajtjen e pajisjeve të teknologjisë informative dhe mirëmbajtjen e objekteve,
e) Është përgjegjëse për ofrimin e shërbimeve ndaj qytetarëve dhe transparencën e shërbimit civil komunal, mirëmbajtjen e Web faqes komunale si dhe freskimin e saj,
f) Është përgjegjëse për sigurimin e transparencës dhe respektimin e të drejtave të njeriut, g ) Ofrimin e bashkëpunimit, këshillave dhe ndihmës profesionale drejtorive tjera mbi të gjitha çështjet administrative,
Kryen edhe punë tjera të caktuara nga kryetari i Komunës dhe të përcaktuara me ligj