Profili i Drejtorit

 

 

Emri dhe mbiemri: 
Vendi dhe data e lindjes: 
Vendbanimi: 
Kontakti: 
Email: 
 
Edukimi:
Shkollimi 
 
Përvoja e punës:
 
 
Njohuritë me kompjuter: 
Gjuhët: 
Gjendja familjare: 
Gjendja ekonomike: 
 
 
 
 
Detyrat dhe Përgjegjësit
 
Drejtoria e Administratës së Përgjithshme është përgjegjëse për:
a) Funksionimin e administratës komunale përfshirë shërbimin e kuvendit dhe të ekzekutivit të komunës.
b) Mbikëqyrë sektorin e ofiqarisë dhe gjitha shërbimet që kryen ky sektor në pajtim me ligjin e Kuvendit të Republikës së Kosovës që rregullon këtë sektor
c) Funksionimin e Zyrës Pritëse dhe Arkivin e Komunës,
d) Funksionimin e shërbimeve logjistike duke përfshirë transportin, depon, postën, inventarin, shërbimin e sigurimit, përkthimin e dokumenteve zyrtare, mirëmbajtjen e pajisjeve të teknologjisë informative dhe mirëmbajtjen e objekteve,
e) Është përgjegjëse për ofrimin e shërbimeve ndaj qytetarëve dhe transparencën e shërbimit civil komunal, mirëmbajtjen e Web faqes komunale si dhe freskimin e saj,
f) Është përgjegjëse për sigurimin e transparencës dhe respektimin e të drejtave të njeriut, g ) Ofrimin e bashkëpunimit, këshillave dhe ndihmës profesionale drejtorive tjera mbi të gjitha çështjet administrative,
Kryen edhe punë tjera të caktuara nga kryetari i Komunës dhe të përcaktuara me ligj