Profili i Drejtorit


Enver-Kamishi.JPG

 

 
Drejtoria e Arsimit dhe Kultures

Emri dhe mbiemri: Enver Kamishi
Vendi dhe data e lindjes: Fshati Rekë, Komuna Kaçanik, 28.03.1977
Kontakti: Tel: +377 45 858 877. Fiks voip – 038 200/46 - 438
Email: enver.kamishi@rks-gov.net
 
Edukimi – Arsimimi: Fakulteti i Kulturës Fizike në Prishtinë, 2003
 
 
Përvoja e Punës:
Arsimtar i Edukatës Fizike në shkollën e Mesme e Ulët në Dubravë nga 2004 – 2006,
Profesor i Edukatës Fizike në shkollën e Mesme Profesionale “Feriz Guri dhe vëllezërit Çaka” – Kaçanik nga 2006 – 2013
 
Njohuri me kompjuter: Microsoft Office, Word, Excel, Power Point,
 
Aktivitete tjera:
Pjesëtar i UÇK-së,
 
Gjendja familjare: I martuar , baba i dy fëmijëve
 
 
 
Detyrat dhe Përgjegjësitë
 
Është përgjegjëse për:
a) Planifikon zhvillimin e arsimit lokal dhe aftësimin e personelit mësimor në bashkëpunim të ngushtë me MASHT
b) Nxitë bashkëpunimin midis personelit arsimor në raport me nxënësit dhe prindërit,
c) Siguron mirëmbajtjen dhe riparimin e objekteve shkollore dhe objekteve tjera përcjellëse me fondet publike të siguruara,
d) Do të bëjë organizimin dhe mirëvajtjen e procesit arsimor në nivel parashkollor fillor dhe të mesëm,
e) nxjerrë rregulla disiplinore për sjelljen dhe disiplinën e nxënësve në çdo institucion arsimor,
f) merr pjesë në përzgjedhjen e drejtorëve të shkollave dhe mësuesve të shkollave,
g)menaxhon në mënyrë të drejtë me të gjitha objektet komunale të kulturës sportit dhe rinisë.
h) organizon takimet me rëndësi kulturore,sportive dhe të rinisë për komunën,
i)organizon debate për zhvillimin e kulturës ,sportit dhe rinisë në komunë, j)kujdeset për të arritura kulturore,sportive dhe rinore në komunë dhe mbanë evidencën mbi këto të arritura.
k) zhvillon planin për mbështetjen e aktiviteteve kulturore sportive dhe rinore,
l) kryen punët tjera të përcaktuara nga ligjet përkatëse dhe të caktuara nga Kryetari i Komunës.