Lajmet   FTESË PËR MBLEDHJE (KPF)

FTESË PËR MBLEDHJE (KPF) - 11 shtator 2017

 Në bazë të nenit 43 të Ligjit për Vetëqeverisjen Lokale, mbahet mbledhja e VIII (Tetë) të Rregullt e Kuvendit të Komunës Kaçanik për vitin 2017.
Mbledhja do të mbahet në sallën e kuvendit të komunës, në katin e tretë të objektit të komunës, më datë: 15 Shtator 2017 (Dita e Premte), më fillim pune në ora 11:00.
Mbledhjen do ta kryeson dhe udhëheq, Xhelal Gashi, Kryesues i Kuvendit.
 
 Në mbledhjen e Kuvendit të Komunës, të datës 15 Shtator 2017, do të shqyrtohet ky rend pune: 
1. Aprovimi i Procesverbalit nga mbledhja e kaluar e Kuvendit të Komunës;
2. Projekt Propozimi i Buxhetit të Komunës, për vitin fiskal 2018 dhe Vlerësimet për vitet 2019-2020;
3. Propozim Rregullorja për vendosjen e tatimit në pronë, në territorin e komunës së Kaçanikut, për vitin 2018;
4. Propozim Rregullorja për ndryshim plotësimin e Rregullores për pagesën e tarifave, ngarkesave administrative, gjobave dhe shërbimeve të tjera komunale 01Nr. 16-4838/16 e datës 15.02.2016; 
5. Propozim Vendimi për ndarjen e masës drusore, shkollave të komunës 
Ju mirëpresim

RSS

Sign in