Documents

  Dokumenti X
 
 
 

MIRËQENIA SOCIALE

Në komunën e Kaçanikut funksionon një QPS (qendër për punë sociale ) e cila ofron shërbime sociale .
Në kuadër të QPS funksionojnë dy ekipe që ofrojnë shërbime e ato janë :
 
-         Ekipi i shërbimeve sociale dhe
-         Ekipi i asistencës sociale
 
Komuna e Kaçanikut përmes QPS realizon mbrojtjen e rasteve sociale , ofron shërbime të ndryshme për këto raste .
QPS trajtohen :
 
-         fëmijët pa përkujdesje prindërore
-         fëmijët e familjeve në konflikte
-         fëmijët dhe rinia me sjellje të çrregulluara
-         fëmijët dhe të rinjtë me nevoja të veçanta
-         trajtimi i qenieve njerëzore
-         të rriturit me nevoja të veçanta
-         të rriturit në gjendje konfliktuoze
-         dhuna në familje
 
Edhe ekipi i asistencës sociale pranon kërkesa të palëve për ndihmë sociale , inspekton dhe verifikon të gjitha rastet për ndihmë sociale .
Në komunën tonë marrin ndihma sociale mbi 700 familje .