kam22-(3).jpgOpština Kamenica je osnovna teritorijalna jedinica lokalne samouprave Republike Kosova, u sklopu koje građani neposredno i preko svojih izabranih predstavnika, na njenoj teritoriji utvrđeno zakonom realizuju svoja prava i interese.

Sedište opštine je u Kamenici, ulica "Skenderbeg-ova"

Opština koristi svoje simbole: amblemu, pečat, grb i zastavu opštine.
Sadržaj i upotreba simbola se utvrđuje posebnom odlukom Skupštine opštine.
Simboli opštine u skladu vžećih zakona menjaju i usvajaju se na Skupštini opštine i ne treba da su identični sa simbolima drugih opština Republike Kosova i van nje.
Simboli opštine se dvo trečinom (2/3) glasova odbornika Skupštine opštine, nakon sveobuhvatne javne rasprave mogu menjati ili usvojiti.
Skupština opštine, deli nagrade, odlikovanja i pohvale, vrstu nagrada, odlikovanja i pohvale, uslovi i način njihove dodele se utvrđuju posebnom odlukom Skupštine opštine.
Opština, prema Zakonu o Službenim Praznicima, proslavlja nacionalne i verske praznike koje usvojila Skupština Republike Kosova.
Osim praznika utvrđeno stavom 1 ovog člana, Skupština Kamenica, slavi i dan njenog Oslobođenja "18 Juni".
Komunikacija sa opštinskim organima i građanima, sprovodi se na albanskom i srpskom jeziku. Sva službena opštinska dokumentacija, se štampa na dva jezika: albanskom i srpskom.
Skupština opštine, u skladu Zakona o upotrebi jezika usvaja detaljno opštinski Pravilnik za upotrebu jezika unutar svoje teritorije.
Opštinski organi su angažovani da građani opštine uživaja sva prava i slobode, bez razlike na rasu, nacionalnost, pol, jezik, religiju, političke ideje, socijalni status, ciljem da oni uživaju prava jednakim mogučnostima u opštinskim uslugama svih nivoa.
Odgovornosti opštine primeniti, organizovati i upravljati u punoj saglasnosti sa zakonima koji regulišu odgovornosti opštine, Statutom opštine i Poslovnikom o Radu, usvojenih u Skupštini opštine.
Opštinski organi su:
a) Skupština opštine -najviši organ opštine i
b) Predsednik opštine - najviši izvršni organ opštine.
Više preuzmi Statut opštine Kamenica