Lajmet   Miratohen gjitha pikat e parapara nga antarët e KPF-së

Miratohen gjitha pikat e parapara nga antarët e KPF-së - 21 prill 2017

 thumbnail_DSC_0236.jpg Mbledhjen e KPF-së, e udhëhoqi kryesuesi i Kuvendit,z. Bajram Dërmaku. Pos  anëtarëve    KPF-së,ishin  të pranishëm :  kryetari i komunës Begzad Sinani , drejtoresha e Drejtorisë  për   Buxhet e Financa  Shejnaze  Masurica , zyrtari kryesor financiar Naser Hashani, zyrtari lokal i OSBE-së dhe  përgjegjësi i zyrës ligjore  Avni  Hoda.


thumbnail_DSC_0240.jpg

 thumbnail_DSC_0242.jpg Të gjitha  pikat e rendit të punës u miratuan  nga  anëtarët e KPF-së, dhe si të tilla  procedohen për   në seancën e radhës së kuvendit  komunal. Për  këtë mbledhje  ishin  paraparë këto pika :

1. Shqyrtimi i Procesverbalit Sh.01 Nr.18220  të dt:13.04.2017-të  nga mbledhja e KPF-së e mbajtur më: 23.03.2017-të,

2. Shqyrtimi i raportit tre mujor Sh.02 Nr. 17376 dt. 07.04.2017, i buxhetit Janar- Mars 2017,

3. Shqyrtimi i propozim-vendimit Sh. 02 Nr. 18877 dt. 19.04.2017-të, për dhënien  në shfrytëzim me qira të pronës së paluajtshme të komunës – Kompanisë     “ Air Energy”, duke pasur parasysh interesin publik komunal- Kamenicë,

4. Shqyrtimi i propozim-vendimit  Sh.02 Nr. 18723 dt. 19.04.2017-të, mbi këmbimin e pronës së paluajtshme të komunës me pronën e paluajtshme të personit fizik,

5. Shqyrtimi i propozim-vendimit  Sh. 02 Nr. 18933 dt. 19.04.2017-të, për ndryshimin dhe plotësimin e vendimit Sh.01 Nr. 7407 dt. 05.03.2014-të, të komisionit vlerësues të ofertave për dhënien e pronës së paluajtshme të komunës në shfrytëzim,

6. Shqyrtimi i draft-rregullores Sh.03 Nr.18880 dt. 19.04.2017-të, për plotësimin dhe ndryshimin e rregullores  Sh.01.Nr.39305.dt.12.12.2016, për kushtet, kriteret dhe procedurat e ndarjes së subvencioneve dhe

7. Të ndryshme

 Mbledhjen e KPF-së e udhëhoqi kryesuesi i Kuvendit ,z. Bajram Dërmaku.Pos anëtarëve  KPF-së,ishin: kryetari i komunës Begzad Sinani , drejtoresha e Drejtorisë  për   Buxhet e Financa  Shejnaze  Masurica , zyrtari kryesor financiar Naser Hashani, zyrtari lokal i OSBE-së dhe  përgjegjësi i zyrës ligjore  Avni  Hoda.  
RSS

Shto në Twitter Shto në Facebook Shto në MySpace

Sign in