Shqyrtime Publike

 Në këtë faqe mund t'i shkakroni të gjitha rregulloret dhe dokumentet tjera, të parpara për shqyrtime publike, ku mund t'i jepni të gjitha sygjerimet dhe vërejtetjet lidhur me rregulloret  e prezantuara në këtë faqe përmes linkut.

Adobe-PDF-Logo-(3).jpgPROJEKT STATUTI I QENDRES PËR PUNË SOCIALE

Adobe-PDF-Logo-(3).jpgDRAFT - PLANI LOKAL I VEPRIMIT


Adobe-PDF-Logo-(3).jpgDRAFT - RREGULLORE MBI TRANSPARENCËN

Adobe-PDF-Logo-(3).jpgDRAFT-PLANI PËR INTEGRITET 2017-2020


Adobe-PDF-Logo-(3).jpgPLANI KOMUNAL I VEPRIMIT PËR TË ZHVENDOSURIT DHE ZGJIDHJE TË QËNDRUESHME


Adobe-PDF-Logo-(3).jpgDraft-Plani per menaxhimin e mbeturinave ne Komunen e Lipjanit


Adobe-PDF-Logo-(3).jpgPROJEKT - RREGULLORE PËR KUSHTET, KRITERET DHE PROCEDURAT E NDARJES SË SUBVENCIONEVE


Adobe-PDF-Logo-(3).jpgDRAFT PLANI PËR MBROJTJEN E TRASHËGIMISË KULTURORE DHE  NATYRORE  TË KOMUNËS SË LIPJANIT 2016-2020

 

Adobe-PDF-Logo-(3).jpgPROJEKT RREGULLORE PËR SHËRBIMET PUBLIKE DHE RENDIN KOMUNAL


Adobe-PDF-Logo-(3).jpgPROJEKT -RREGULLORE PËR TAKSAT KOMUNALE  Adobe-PDF-Logo-(3).jpgPROJEKT-PLANI I VEPRIMIT KUNDËR KORRUPSIONIT 

     

Adobe-PDF-Logo-(3).jpgPROJEKT -PROGRAMI  TRE VJEQAR KOMUNAL I BANIMIT - LIPJAN 


Adobe-PDF-Logo-(3).jpgRREGULLORE PËR  VENDOSJEN, NDËRTIMIN DHE LARGIMIN E OBJEKTEVE  TË PËRKOHSHME NË PRONËN PUBLIKE

 

Adobe-PDF-Logo-(3).jpgPROJEKT RREGULLORE PËR MENAXHIMIN E MBETURINAVE NË TERRITORIN E KOMUNËS SË LIPJANIT

Adobe-PDF-Logo-(3).jpgPROJEKT-RREGULLORE PËR DETYRAT E PUNËS, OBLIGIMET, PËRGJEGJËSITË DHE MASAT DISIPLINORE TË PËRSONELIT TË INSTITUCIONEVE  EDUKATIVO- ARSIMOR TË KOMUNËS SË LIPJANITAdobe-PDF-Logo-(3).jpgPROJEKT- RREGULLORE PËR NDARJEN E SUBVENCIONEVE NGA BUXHETI I KOMUNËS


Adobe-PDF-Logo-(3).jpgTAKSA ADMINISTRATIVE PËR LEJE NDËRTIMORE DHE TARIFA PËR RRITJEN E DENSITETIT TË INFRASTRUKTURËS PËR KOMUNËN E LIPJANIT PËR VITIN 2015


Adobe-PDF-Logo-(3).jpg  RREGULLORE PËR TAKSA KOMUNALE 


Adobe-PDF-Logo-(3).jpgRREGULLORE PËR BASHKËPUNIMIN E KOMUNËS DHE ORGANIYIMIN E FSHATRAVE, VENDBANIMEVE DHE LAGJEVE URBANE


Adobe-PDF-Logo-(3).jpg RREGULLORE PËR TRANSPARENCËAdobe-PDF-Logo-(2).jpgRREGULLORE PËR TRANSPORTIN E UDHËTARËVE ME AUTOMJETE TAKSI


Adobe-PDF-Logo-(1).jpgRREGULLORE PËR TAKSAT KOMUNALE

index-(1).jpgDRAFT VLERËSIMI STRATEGJIK MJEDISOR


 

index-(2).jpgDRAFT VLERËSIMI STRATEGJIK MJEDISOR I PLANIT ZHVILLIMOR                                                                                                                                  

                  
                                                                                                                 

index-(3).jpgTAKSA E LEJEVE LIPJAN
 

index-(4).jpgTAKSA E SHPENZIMEVE KOMUNALE TË INFRASTRUKTURËS LIPJAN


Draft Plani Zhvillimor Komunal........................................................................pdf_ico.gif
 
Draft Plani Zhvillimor Urban.............................................................................pdf_ico.gifShqyrtim publik prej 03.10.2011 deri me 03.11.2011 për Statutin e Qendrës Kulturore "Tahir Sinani"......................................................................................pdf_ico.gif

Shqyrtim publik nga 12.02.2011 deri 12.03.2011

Projekt Rregullore për përcaktimin e kushteve dhe kritereve për dhënien me qira të banesave në pronësi të komunës......................................................pdf_ico.gif


Shqyrtimi publik nga 17.05  deri  15.06.2010
Zgjerimi i zonës urbane të qytetit.....................................................................pdf_ico.gif
Shqyrtimi publik nga 01.06  deri  10.06.2010

Shkarko Projekt Rregulloren mbi Kodin e Mirësjelljes dhe Disiplinën
ne shkollat e Komunës së Lipjanit..................................................................pdf_ico.gif    


Shkarko Projekt Rregulloren e Punës të Institucioneve Arsimore të
Komunës së Lipjanit ...........................................................................................pdf_ico.gif