gjyste-dabaj.JPG
Emri dhe mbiemri:
Gjyste Dabaj

Pozita: Koordinatore per te Drejtat e Njeriut

E-mail: gjyste.dabaj@ks-gov.net

 


rozeta-selimi.JPG
Emri dhe mbiemri: Rozeta Selimi

Pozita: Nëpunës për pranimin e parashtresave

E-mail: rozeta.selimi@ks-gov.net


 

Zumrije-Azemi.jpg
Emri dhe mbiemri:
Zyrmije Azemi

Pozita: Nëpunëse për pranimin e parashtresave

E-mail: zymrije.azemi @ks-gov.net


 

ali-peqani.JPG
Emri dhe mbiemri:
Ali Peqani

Pozita: Arkivist

E-mail: ali.peqani@ks-gov.net


 

Sabedin-Bajrami.jpg

Emri dhe mbiemri:
Sabedin Bajrami

Pozita: Nëpunës për pasuri

E-mail:sabedin.bajrami @ks-gov.net

 Emri dhe mbiemri:

Pozita: Nëpunës për pranimin dhe shpërndarjen e postës

E-mail:sylejman-shillova.JPG
Emri dhe mbiemri:
 
Sylejman Shillova  

Pozita: Nëpunës për pranimin e parashtresave

E-mail:sylejman.shillova@ks-gov.net
haqif-shillova.JPG
Emri dhe mbiemri:
 
Haqif Shillova  

Pozita: shef i sektorit për punë të kuvendit dhe komiteteve

E-mail: haqif.shillova@ks-gov.netsami-murati.JPG
Emri dhe mbiemri:
 
Sami Murati 

Pozita: Nëpunës për punë të kuvendit dhe komiteteve

E-mail: sami.murati@ks-gov.net 

shaha-emini.JPG
Emri dhe mbiemri: Shaha Emini  

Pozita: Nëpunëse për punë të Kuvendit dhe të komiteteve

E-mail: shaha.emini@ks-gov.net
 
Emri e mbiemri:
 
Merrushe Krenzi

Pozita: Nëpunëse për punë teknike  të kuvendit dhe komiteteve

E-mail: merrushe.krenzi@ks-gov.net
rifat-hoxha.JPG
Emri e mbiemri:
 
Rifat Hoxha

Pozita: Përkthyes Shqip-Serbisht

E-mail: rifat.hoxha@ks-gov.net
 
murat-haziri.JPG
Emri e mbiemri:
 
Murat Haziri

Pozita: Shef i sektorit për gjendjen  civile

E-mail: murat.haziri@ks-gov.net 

drita-sylejmani.JPG
Emri e mbiemri:
 
Drita Sylejmani

Pozita: Nëpunëse për gjendjen civile 
 
E-mail: drita.sylejmani@ks-gov.net

 

lumnije-zeqiri.JPG

Emri e mbiemri:
 
Lumnije Zeqiri

Pozita: Nëpunëse për gjendjen  civile

E-mail: lumnije.zeqiri@ks-gov.netminire-thaqi.JPG
Emri e mbiemri:
 
Minire Thaqi

Pozita: Nëpunëse për gjendjen  civile

E-mail: minire.thaqi@ks-gov.net