Qasja në Dokumente Publike

logo_pdf2.jpgSi t`i Qaseni Dokumenteve Publike

logo_pdf2.jpg
Ligji për Qasje në Dokumente Publike

logo_pdf2.jpgRregullore Nr.04/2012 për Evidencën Zyrtare të Kërkesave për Qasje në Dokumente Publike

logo_pdf2-(1).jpgModeli i Kërkesës për Qasje në Dokumente Publike

logo_pdf2.jpgVërtetim për Pranimin e kërkesë për Qasje në Dokumente Publike

logo_pdf2.jpgVërtetim për Pranimin e Kërkesës për Qasje në Dokumente Publike

logo_pdf2.jpgInformimi i Kërkuesit për Marrjen e Dokumentit të bërë Publik

logo_pdf2.jpgNjoftim për Përcjelljen e Kërkesës në Institucionin tjetër

logo_pdf2.jpgVendim për Lejimin e Qasjes në Dokumente Publike

logo_pdf2.jpgVendim mbi Refuzimin e Qasjes në Dokumente Publike

logo_pdf2.jpgVendim për Imformata Shtesë Rreth Kërkesës


logo_pdf2.jpgVendim për Lejimin e Qasjes së Pjesëshme në Dokumente Publike

Sektori për Marrëdhënie me Publikun
 Përgjegjës për Komunikim me Qytetar për Qasje në Dokumente Publike të 
Komunës
E-mail:bukurie.zejnullahu@rks-gov.net; qendresa.jashanica@rks-gov.net
Tel:038200-41508