Shpalljet   Vende Pune   Konkurs

Konkurs - 23 dhjetor 2010

KONKURS  PUBLIK
IMG_7031.jpgKomuna e Lipjanit shpallë konkurs për transportin e udhëtarëve me “ Auto Taxi “.
Afati i aplikimit është 30 ditë prej datës së publikimit...............................................................Shkarko
 

Republika e Kosovës /Republika kosova / Republic of Kosovo
Komuna e Lipjanit / Opština Lipjan / Municipality of   Lipjan
 
Në bazë të rregullores Komunale për transportin e udhëtarëve me automjet “ Taxi “
me nr. 1Nr-344-479. të datës  04.05.2010 .
Drejtoria e Shërbimeve Publike , shpall :
 
 
K O N K U R S
 
-          Për transportin e udhëtarëve me “ Auto Taxi “
-          Kushtet për aplikim :
 
Përsoni fizik:
 
 • Të ketë kategorin “ B”
 • Të jetë pronar i automjetit
 • Të ketë vendbanim të përhershëm në Komunën e Lipjanit
 • Të ketë së paku 2 vite përvojë pune në drejtimin e automjetit
 • Certifikata nga Gjykata Komunale që s’është nën hetime
 • Certifikata e biznesit për veprimtari “ taxi “
 • Viti i prodhimit të automjetit të mos jetë më i vjetër se 8 vite
 
 Përsoni juridik :
 
 • Të jetë i regjistruar për këtë lloj transporti
 • Të ketë së paku 5 automjete në pronësi të vetë – tipi i njëjtë i automjetit , si dhe ngjyra e nyejt e verdhë :
 • Të ketë së paku 5 vozitës të licencuar për “ taxi ‘ transport
 • Të ketë selinë në territorin e Komunë së Lipjanit , telefonin – frekuencën , si dhe servisin për mirëmbajtjen e veturave
 
Afati i aplikimit është prej datës së publikimit – 30 ditë :
 
 
 
Lipjan : 09.06.2010                                          Drejtori i Shërbimeve Publike
                                                                                  z. Avni Limani
                                                                          ________________________

RSS

Sign in


Publikime