Drejtoria për Planifikim dhe Urbanizëm

Shërbimet e drejtorisë për planifikim dhe urbanizëm

 • Përgatit kushtet urbanistike për ndërtim, rindërtim, rekonstruimin e objekteve, sanimin, mbrojtjen, konzervimin, programimin, dhe racionalizimin e shfrytëzimit të hapësirës dhe mjedisit dhe resurseve natyrore në përputhje me ligjin dispozitat tjera dhe vendimet e aplikueshme
 • Inicon dhe kryen punë profesionalo – teknike, që kanë të bëjnë me planifikimin dhe rregullimin e hapësirës
 • Hulumton kushtet lidhur me nevojat e planifikimit, merrë pjesë dhe jep propozime, sugjerime, këshilla dhe arsyetime profesionale me rastin e diskutimit të planeve afatshkurtëra. afatmesme, afatgjate nga planifikimi dhe rregullimi i hapësirës, ndërtimi i objekteve dhe rekonstruimin e atyre ekzistuese nga ana e Kuvendit të Komunës dhe institucioneve të tij.
 • Propozon harmonizimin dhe bën ndryshime të vogla të planeve ekzistuese urbanistike me qellim të shfrytëzimit më racional të hapësirës
 • Mban dhe përpunon sistemin e informimit nga kjo lëmi.
 • Bashkëpunon dhe koordinon  punët e planifikimit dhe rregullimit të hapsirës me organet dhe subjektet e specializuara që mirren me planifikimin dhe rregullimin e hapësirës etj.
 Qyteti.bmp


 Planet urbane të qytetit:

 • Plani afatmesëm i DPU-së...............................................................pdf_ico.gif
 • Infrastruktura rrugore......................................................................pdf_ico.gif
 • Destinimi i sipërfaqeve në zonën urbane......................................pdf_ico.gif
 • Zgjidhja e urbane e qendrës së qytetit..........................................pdf_ico.gif
 • Zgjerimi i zonës urbane të qytetit...................................................pdf_ico.gif


Formularet e kërkesave:  
       1. Kërkesë për informacione urbane...................................................pdf_ico.gif
       2. Kërkesë për leje urbanistike............................................................
pdf_ico.gif
       3. Kërkesë për leje ndërtimi.................................................................pdf_ico.gif
       4. Kërkesë për leje të perdorimit.........................................................pdf_ico.gif
       5. Kërkesë për leje të rrënimit..............................................................pdf_ico.gif

Procedurat për t'u pajisur me leje të ndryshme urbane 
1. Cilat janë detyrat e invesitorit për ndertim?...........................pdf_ico.gif
2. Cilat janë projektet e duhura per ndertim?............................pdf_ico.gif

3. Çka duhet të permbajë projekti kryesor?................................pdf_ico.gif

4. Cilat objekte mund të ndërtohen vetëm me leje.....................
    urbanistike?............................................................................pdf_ico.gif
 

5. Cilat dokumente duhet t'i bashkëngjiten kërkesës..................
    për leje ndërtimi?...................................................................pdf_ico.gif

6. Cilat dokumente duhet t'i bashkëngjiten kërkesës..................
    për leje ndërtimi për shtëpi banimi?......................................pdf_ico.gif

7. Cilat dokumente duhet të bashkangjiten kërkesës.................
    për dhënien e lejes së përdorimit?........................................pdf_ico.gif

8. Çka duhet ti bashkangjitet kërkesës për rrënim të.................
    ndërtimit?...............................................................................pdf_ico.gif