Çertifikatë e statusit martesor

Për statusin martesor nevojiten këto dokumente:

Të jetë vetë pala prezent:

  1. Fotokopja e certifikatës së lindjes të mos jetë më e vjetër se gjasht (6) muaj,
  2. Fotokopja e dokumentit të identifikimit , UNMIK-ut ose të Kosovës,
  3. Prezenca e dy dëshmitarëve; me dokument të identifikimit fotokopje,
  4. Plotësimi i kërkesës që merret në sportelin e kurorëzimeve,
  5. Me certifikatë fotokopje merren kërkesat  e statusit në sportel,
  6. Pagesa nji euro (1E) në zyrën nr.16.
Për persona që gjinden jasht shtetit:
  1.  Deklarata origjinale e vërtetuar nga Notari në shtetin ku banon personi,
  2. ose vërtetim mbi vendbanimin dhe të ceket statusi paramartesor
  3. (të përkthehet).

.............................................................................................................................................
pdfico.pngKerkese-per-leshimin-e-vertetimit-mbi-statusin-martesor.pdf
.............................................................................................................................................