Lajmet   Vendimet e Mbledhjes se Kuvendit te dates 30.10.2015

Vendimet e Mbledhjes se Kuvendit te dates 30.10.2015 - 03 nëntor 2015

Kuvendi i Komunes se Mamushes ne Mbledhjen e mbajtur me 30.10.2015 pasi ka shqytruar provcesverbalin e mbledhjes se kaluar si dhe ka miratuar propozimin e shtimit te pikes per Problemin e qeneve endacak, me shumice votash ka miratuar:
1. Draft Statutin e QKMF ne mamushe si dhe
2. Rekomandimin drejtuar ekzekutivit per gjetjen e nje zgjidhje sa me te pershtateshme per problemin e qeneve endacak.


RSS

Sign in