Bekim MUJA, drejtor i Drejtorisë së Prokurimit

DSC_0279.JPG         Drejtori i Drejtorisë së Prokurimit


                     BEKIM MUJA 

                      I lindur më 02.10.1981 


Shkollimi :
Fakullteti Juridik - Master Juridiko-Penal


E-mail : Bekim.Muja@rks-gov.net
     
            
 CV forma e drejtorit Bekim MUJA

 
Drejtori i Prokurimit kryejnë edhe këto detyra:

 a. Të zbatoj ligjin dhe legjislacionin dytësor të Prokurimit Publik;
b. Të sigurojë që prokurimet publike të zhvillohen në mënyrën efikase, efektive, transparente dhe më të drejtë të shfrytëzimit të fondeve dhe burimeve publike;
c. Të sigurojë integritetin dhe përgjegjësinë e personave që kryejnë ose janë të përfshirë në një aktivitet të prokurimit publik;
d. Të promovojë trajtim të barabartë dhe një treg të hapur të prokurimit dhe krijimin e një kulture institucionale për organet publike të bazuara në profesionalizëm dhe të pandikuara nga interesat personale;
e. Të zbatojë rregullat e prokurimit publik të cilat tashmë janë të bazuara mbi parimet e transparencës, konkurrencës dhe trajtimit të barabartë jo-diskriminues.
f. Zhvillimin e transparencës si instrumentin më të rëndësishëm të kontrollit që duhet përdorur në mënyrë që puna e institucioneve të përcillet nga jashtë;
g. Mban evidencë për tërë procesin e prokurimit, prej fillimit deri në dhënien e kontratës;
h. T`i ofrojë palës së  interesuar qasje të drejtpërdrejtë në të gjitha të dhënat, lidhur me një aktivitet të prokurimit, përveç informatave sekrete afariste;
i. Me kërkesën e cilitdo person, t`i siguron qasje të menjëhershme dhe të arsyeshme personit të tillë të interesuar që të ketë qasje në të dhënat mbi aktivitetin e prokurimit 10 (dhjetë) ditë pas përfundimit të një aktiviteti të prokurimit, me përjashtim të informatave sekrete afariste të kërkuara nga vetë operatori ekonomik;
j. Kujdeset që gjatë ushtrimit të aktiviteteve të prokurimit të inkurajojë konkurrencën dhe të respektojë barazinë e pjesëmarrësve në procesin e prokurimit publik.
k. Të realizon kërkesat e drejtorive në pajtim me planifikimin e prokurimit
l. Hartimin e planit të prokurimit për Komunën e Mitrovicës
m. Raporton te Kryetari i Komunës në mënyrë periodike për punën e drejtorisë
n. Ndihmon dhe sipas nevojës përgatitë harmonizimin e Rregulloreve komunale që ndërlidhen me Ligjin e Prokurimit Publik.