Certifikate vendbanimi

Nëse jeni të regjistruar në regjistrin e vendbanimit, mund t`ia bëni kërkesën zyrtarit të gjendjes civile në të cilën ndodhet regjistri i vendbanimit për ju.
Ende nuk kanë hyrë në fuqi UA për zbatimin e Ligjit për vendbanimin.


pdf_ico.gifKerkese-per-leshimin-e-certifikates-se-vendbanimit.

pdf_ico.gifMostra për plotësimin e kërkesës