Drejtoria e Bujqësisë,Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural

Emri dhe Mbiemri:
Avdulla Gashi
 
Datëlindja: 10.03.1984
Vendlindja/Komuna
Llabjan,Novobërdë
Telefoni.mob;044-423 102
              


Email:
avdulla.m.gashi@rks-gov.net
 


Biografia dhe Arsimimi
:

Avdulla Gashi u  lind më 10.03.1984, në fshatin Llabjan Komuna e Novobërdës, ku dhe aktualisht jeton, është i pa martuar, shtetas i Republikës së Kosovës, nacionaliteti Shqiptar, grada shkencore Master i Shkencave Juridiko-Civil.

 Shkollën fillore e kreu në vendlindje,  në Shkollën fillore “Asdreni” në Llabjan, në vitin 1999, pastaj vazhdoj shkollimin e mesem në Gjimnazin “Zenel Hajdini” në Gjilan, në drejtimin  Matematiko-Natyror, të cilat mësime i vijor prej vitit 1999-2004.                                               

Në vitin 2005 i regjistroj studimet Universitare në Universitetin AAB, në Fakultetin Juridik, drejtimi- departamenti i përgjithshëm- Juridik, të cilat i përfundoj në vitin akademik 2008/2009, ku dhe fitoj titullin Baçelor i Juridikut –Diplomë e Studimeve Themelore Universitare më 06 Korrik 2009.

Më të parë rëndësinë e studimeve vazhdoj zgjerimin e kapaciteteve intelektuale duke regjistruar dhe studiuar në studimet posdiplomike në Universitetin AAB, Fakulteti Juridik- Studime Master drejtimi Juridiko Civil, të cilat i vijoj prej vitit 2009-2010, por më 23.01.2013 ka mbrojtur temen e Diplomes për studimeve Master, më temën “Rregullativa Ligjore në Mbrojtjen e Investimeve të Huaja në Kosovë”.

Punësimi dhe pozitat: Msc.Avdulla Gashi filloj punësimin dhe kontributdhënien pranë institucioneve shtetërore që prej dt.05.01.2010,  duke filluar në institucionin e K.K.Novobërdë që kishte pozitën e Antarit të Kuvendit Komunal në Novobërdë, të cilën e ushtroj deri më 02.12.2013.  

Si dhe  prej dt.05.01.2010 deri më dt.02.12.2013 mbajti postin e anëtarit të komitetit për politik dhe financa në Kuvendin Komunal të Novobërdës.

 Gjithashtu prej dt.01.12.2009 deri më 08.05.2014 punoj pran institucionit –Agjencia për ndihmë Juridike Falas – zyrën në  Graçanicë, në pozitën e Zyrtarit Ligjor.

Më dt.01.05.2014 emërohet në postin e Drejtorit të Drejtorisë së Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural në Komunën e Novobërdës, të cilën pozitë është duke e ushtruar.

 

 
Punët dhe përgjegjësit e Drejtorit të BPZHR
 
 • Organizon dhe udhëhëq punën complete te sektorit;
 • Kordinon dhe mbikqyr punën në sektorin në shërbim këshillues;
 • Mbikqyr dhe kordinon punët në ndermarjet bujqësore;
 • Kordinon dhe mbikqyr punët në sektorin e veterinarisë;
 • Projekton plantet e zhvillimit te Bujqësis dhe Pylltaris;
 • Propozon masa për favorizimin mbrojtjes te prodhimtarive Bujqesore;
 • Organizon trajnime në fushën e Bujqësisë;
 • Propozon Buxhetin për nevoja të departamenteve;
 • Plan dhe Programi për mbjelljet Bujqësore;
 • Plan programi për korrje dhe korrjet e prodhimtarive Bujqësore;
 • Kryen inspektimin në tregun Bujqësor;
 • Kerkon vërtetime për prodhimtari Bujqësore;
 • Mer pjes në të gjitha komisionet qe kan të bëjnë me Bujqësin;
 • Kryen pranimin e raporteve nga Rojet e pyllit;
 • Kryen pranimin dhe evidenton te gjitha shkresat qe vin nga palet;
 • Zhvillon politikat në drejtimin e kafëshve te egra në ekoturizam;
 • Mbikqyr dhe iplementon Ligjin dhe aktet nënligjore që kan  të bëjnë me Pylltarin;
 • Mbikqyr zhvillimin e planeve per Pylltari,Gjuetin ekoturizem dhe resurseve tjera natyrore;
 • Pergadit dhe propozon projekte në limite të ndryshme të Pylltaris, Gjueti dhe Ekoturizem;
 • Bën nismën e projketeve dhe programeve të cilat e përkrahin në permisimin e kushteve te jetesës,punësimit dhe zhvillimit resurseve njerzore dhe popullsis rurale;
 • Promovon dhe perkrah krijimet dhe vazhdimin në Bujqësi dhe punon në drejtimin e promovimit e mundesive të krijimit të hyrave rurale ( punsim );
 • Kryen dhe pun të tjera te caktuara me ligje dhe të cilat i percakton Kryetari i Komunes.