Drejtoria e Arsimit dhe Kulturës

Emri dhe Mbiemri;
Adem Abazi

Datëlindja;
15.03.1972
 
Vendlindja/Komuna;
Llabjan, Novobërdë
 
Telefoni;
038/576-123
Telefoni-Centrikih; 038/20047803
E-mail;adem_abazi@yahoo.com
                                                              
 

Profesioni:
Profesor-post-diplomik në shkencat e filologjisë
 
                                                      
Përshkrimi i drejtorisë: 
                                                                          
Drejtoria e Arsimit dhe Kulturës e Komunës së Novobërdës, me procesin e decentralizmit, është menaxhere dhe përgjegjëse për nëntë shkolla fillore, bashkë me paralelet e ndara dhe tri shkolla të mesme. Në këto shkolla numri total i stafit arsimor dhe teknik është 275. Po ashtu, DAK-u menaxhon edhe sektorin e kulturës në kuadër të të cilët janë dy shtëpi të kulturës dhe tri biblioteka, kurse numri i stafit është katërmbëdhjetë.
Punë parësore e DAK-ut është ngritja e cilësisë në mësimdhënie dhe mësimnxënie, futja e metodave moderne të punës në arsim, ngritja profesionale e kuadrit, por edhe krijimi i kushteve më të mira teknike për punë.