Drejtoria e Financave,Ekonomisë dhe Zhvillimit


Emri Mbiemri:

 
Data lindjes:
08 tetor, 1956Vendlindja/Komuna:


Теlefon:
Fax: +381 – (0) 38 576 008
Email:
 


Drejtoria e Financave, Ekonomisë dhe Zhvillimit
 
                Kjo Drejtori është përgjegjëse për:
 • hartimin e Rregulloreve të Komunës për çështjet financiare;
 • ndihmon Kryetarin e Komunës në përgatitjen e projekt–buxhetit;
 • është përgjegjëse për mbajtjen e llogarive dhe raporteve financiare vjetore;
 • është përgjegjëse për menaxhimin e thesarit nën mbikëqyrjen e Kryetarit të Komunës;
 • është përgjegjëse për mbikëqyrjen dhe monitorimin e sistemeve dhe procedurave për ekzekutimin e buxhetit;
 • përgatit procedurat dhe raportet e kontabilitetit;
 • jep këshilla profesionale nga fusha e buxhetit organeve të Komunës;
 • harton planin për zhvillim të qëndrueshëm ekonomik të Komunës;
 • harton plane konkrete për zhvillimin e industrisë zejtare;
 • harton planin për shfrytëzimin e burimeve ekonomike që janë brenda Komunës;
 • krijon kushte të qëndrueshme për zhvillimin e ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme;
 • punë tjera të caktuara nga Kryetari i Komunës dhe Kuvendi;