Drejtoria e Urbanizmit,Kadastrit dhe Mbrojtjes së Mjedisit

Emri dhe Mbiemri:
Goran Maksimovic
 
Datëlindja: 11.04.1966
Vendlindja/Komuna
Izvor,Novobërdë
Telefoni.mob;044-259-458/
             
 
Arsimimi:
 
Inxhinier i Diplomuar ne sektorin e Bujqësisë për kafshët.,Diplomoj në Fakulltetin e Bujqësis në Univerzitetin e Prishtinës.
Detyrat dhe përgjithsitHartimin e planit zhvillimor të komunës
. Hartimin e planit zhvillimor hapsinor,urbanistik dhe rural të komunës.
. Harton kriteret për dhënjen e lejes së ndertimit.
. Harton kriteret e dhënjës me qira të objekteve të komunës dhe tokës 
    ndertimore të komunës.
. Mban evidencen për emrimet e vendëbanimeve,rrugve ,shesheve si 
   numrat e objekteve dhe shtëpive mbrenda teritorit të komunës.
. Bën vlersimin e prones sipas kritereve dhe standardeve të caktuara me
   legjislacion në fuqi.
. Mban rigjistrin e pronës së palujshme dhe rigjistrin e tokës së komunës.
. Bën azhurmimin e pronës në bazë të dukumentave të verifikuara.
. Mbron pronën e komunës nga uzupimet e ndryshme.
. Harton rregullore lokale përë kontrollimin e mbeturinave dhe 
   hedhurinave mbrenda teritorit të komunës.
. Kujdesët për ruajtjen dhe mirmbajtje të mjedisit.
. Kujdeset për trajtimin e ujrave të zeza dhe mbeturinave të ngurta.
. Punë të tjera të caktuara nga kryetari dhe kuvendi.