DSCF1622.JPG
Emri dhe Mbiemri: Arbenita Llapashtica
Datëlindja: 24.01.1983
Arsimimi:Fakulteti Juridik Drejtimi i Përgjithshëm
Statusi martesorë: E Martuar
Telefoni: 044/ 293 - 314
E-mail:arbenita.llapashtica@rks-gov.net    
E-mail: arbenitallapashtica@gmail.com
 
 
 E Lindur në Prishtinë shkollën e  fillore e kreu në Novobërdë kurse të Mesëm ne Shkollën Teknike 28 Nëntori drejtimi Teknike e Trafikut të PTT-së në Prishtinë,është duke studiuar në Universitetin e Prishtinës Fakulteti Juridik drejtimi Juridik i përgjithshëm.
Në vitin 2003 së bashku me disa të rinjë të Komunës së Novobërdës merr iniciative për formimin e një Organizate Jo Qeveritare dhe Multi-etnike me të rinjët,ku zgjidhet si Koordinatore e OJQ-së e cila emërohet Youth Voice (Zëri i Rinisë) ku mbanë aktivitet të ndryshme Kulturore,artistike sportive dhe projekte të ndryshëm sa i përket të rinjëve,edukim ,trajnime etj,ku aty vazhdon aktivitetin për të ndihmuar të rinjët edhe me tutje ndihmon vullnetarisht.
 
Në fillim të viti 2004 Arbenita së bashku me sekretarin edhe anëtarë të përzgjedhur punuan në hartimin e projekti madhore hapja e Radiostacionit në Youth Voice Novobërdë ku aty punoj si Moderatore e programeve kulturore-Zbavitëse,Moderatore e Lajmeve dhe po ashtu edhe Gazetare deri në vitin 2008,në Shkurt të viti 2008 Arbenita aplikon për punë në Komunë e Novobërdës si Asistente e Kryetarit të Komunë aty pranohet punon prej viti 2008 deri në vitin 2010 pas 2010 merr pozitën e zyrtares për Integrime Evropiane në Komunë e Novobërdës ku edhe me tutje është në këtë pozitë.
 
Punët dhe detyrat e Zyrtares për Integrime Evropiane .
Koordinon aktivitet e komunës të cilat janë të ndërlidhura me implementimin e PVPE –së;Mbikëqyr aktivitetet e Drejtorive në Komunën e Novobërdës që burojnë nga PVPE si dhe dokumentet tjera strategjike të MAPL-së dhe Qeverisë së Kosovës;Mbikëqyr hartimin e rregulloreve komunale për të siguruar që ato te jenë në përputhje me standardet evropiane;Raporton rregullisht tek Kryetari i komunës për aktivitetet e Drejtorive;Përgatit materiale të nevojshme për nevojat e komunës për çështjet lidhur me integrimet evropiane;Hulumton programe të ndryshme të asistencës së BE –së që ofrojnë mbështetje për qeverisje dhe zhvillim lokal;Ofron këshilla në lidhje me çështjet evropiane sipas nevojës në komunë;
Bashkëpunon me Zyrën për integrime Evropiane në MAPL dhe Agjensioni për integrime Evropiane në ZKM – së në çështjet e përafrimit të legjislacionit me legjislacionin e BE – së;Kryen detyra të tjera sipas kërkesës së Kryetarit të Komunës.