Njoftim KPF - 17 mars 2017

logo.jpgNë bazë të dispozitave te nenit 52 të Ligjit për Vetëqeverisjen Lokale si dhe në bazë të dispozitave të nenit 41 të Statutit të Komunës së Novobërdës.

 

 F T O J
   
 
            Mbledhjen e tretë të Komitetit për Politikë dhe Financa e cila do të mbahet më 21.03.2017 ( e Marte) duke filluar ne ora 10:00.
 
 
R e n d i  i    d i t ë s  
 
1.      Aprovimi i procesverbalit  nga  mbledhja  e  kaluar e KPF-së;
2.      Prurja  e  vendimit per dhënjë në  shfrytëzim afatgjatë të parceles nr.605/8 për nevojat  e ndertimit  te ambulantës;
3.      Të ndryshme.
 
 
 
Mbledhja  do të  mbahet në hapësirat  e K.K-së  në Novobërdë.
 
 
 
 
 
  Më:16.03.2017                                                                                    Predrag Stojkovic                
  Në: Novobërdë                                                                                  Kryesues  i Kuvendit
                                                                                                       
Lajmet   Njoftim KPF

RSS

Sign in