Njoftim KPF - 19 prill 2017

logo.jpg
Në bazë të dispozitave te nenit 52 të Ligjit për Vetëqeverisjen Lokale si dhe në bazë të dispozitave të nenit 41 të Statutit të Komunës së Novobërdës.
 
 
F T O J   
 
            Mbledhjen  e  katërt të  Komitetit  për  Politik  dhe  Financa e  cila  do të  mbahet me  dt.: 21.04.2017 ( E  premte)  duke  filluar ne  ora 10:00.
 
 
R e n d i  i    d i t ë s  
 
 
1.      Aprovimi i Procesverbalit  nga  mbledhja  e  kaluar  e  KPF-ës;
2.      Prurja e vendimit për bartjen e të hyrave vetanake nga viti 2016 në vitin 2017;
3.      Të  ndryshme.
 
 
 
Mbledhja  do  te  mbahet  në  hapësirën  e K.K.-ës së Novobërdës.
 
 
 
 
 
  Datë: 19.04.2017                                                                            Predrag Stojkoviq 
  Në: Novobërdë                                                                                    Kryesues i Kuvendit
                                     
Lajmet   Njoftim KPF

RSS

Sign in