Anketa për Shërbimet e QSHQ-së në Komunën e Novobërdës Sa jeni të knaqur me shërbimet e ofuara në Qendren për Shërbimin e Qytetarëve?
 
41%
 
36%
 
22%
Page views: 0

Procedurat për regjistrim dhe marrjen e certfikatave


    Në Qendrën për sherbim të Qytetarëve mund të aplikojnë që të              pajisen me  këto dokumente si:


 
Certifikata e Lindjes për me arrit deri tek nxerja e certifikatae lindjes duhët me së pari të bëj kërkes me shkrim dhe dorëzohet tek zyrja pritëse dhe fletpagesa 2 euro.

Certifikata e vendbanimit-për këtë certifikat nevojitet kopja e letërnjoftimit,fatura e rrymës ose e ujit që e deshmon vendbanimin e tijë dhe pagesa prej 2 euro.

Certifikata e statutit martesor-për këtë certifikat nevojitet certifikata e lindjes,kopja e letërnjoftimit,dy deklarata të dëshmitarëve te cilat format e deklaratës mirën tek zyra pritëse dhe pagesa prej 2 euro.

Certifikata e martesës-për këtë certifikat nevojitet certifikata e lindjes,kopja e letërnjoftimit,dy deklaratat e dy dëshmitarëve dhe pagesa prej 2 euro.

Certifikata e vdekjes- për këtë certifikat nevojitet vertetimi i mjekut që dëshmon që nuk është gjall më personi certifikaten e kurorëzimit në rast që është përsoni i kurorëzimit dhe pagesa prej 2 euro.

Certifikatë jete - për këtë certifikat nevojitet leternjoftimi kopje dhe personi duhet me qen vet present tek zyrja e ofiqarisë.

Certifikata e bashkësisë familjare- për këtë certifikat nevojitet kopja e letërnjoftimit për personat mbi moshën 18 vjet dhe qertifikata e lindjes për personat nën moshën 18 vjet.

Certifikatë vendbanimi-
 për këtë certifikat nevojitet kopja e letërnjoftimit fatura e rrymës dhe certifikata e lindjes.

Në zyrën e Ofiqarisë po ashtu mund të kryhet dhe sherbimi pëe aplikim për leje të qarkullimit:
Për aplikim për leje të qarkullimit nevojitet këto dukumente:
Letërnjoftimi i Republikës së Kosovës,leja e automjetit,fletëpagesa duhet të bëhet në bank prej 15 euro,pala i kompleton këto dokumente në zyrën e ofiqarisë dhe duhët të jetë vet present për kryrjen e këtij shërbimi.

PROCEDURA E APLIKIMIT PËR LETËRNJOFTIM

Procedura e aplikimt për letërnjoftim kërkohën këto dokumente:

 1. Certifikata e Lindjes
 2. Certifikata e Kurorëzimit
 3. Certifikata e Nënështetësisë.
 
Përsoni i cili paiset me letërnjoftim përë herë të parë kërkohën këto dokumente:
 1. Certifikata e Lindjes
 2. Certifikata e Nënshtetësisë
 3. Certifikata e Vendbanimit.
 
Procedura e aplikimit për letërnjoftimin e humbur kërkohën këto dokumente:
 1. Kopja e Letërnjoftimit ose Pasaportës nësë egziston
 2. Raporti i Policisë për humbjen e letërnjoftimit i cili duhët të jetë jo më i vjetër se tre muaj
 3. Dy fotografi jo më të vjetra se tre muaj
 4. Fletë pagesë prej dhjetë euro.
 
Procedura e aplikimit për ndërrim e të dhënave në letërnjoftim kërkohën këto dokumente:
 1. Letërnjoftimi
 2. Certifikata e lindejes (për gra të martuara certifikata e kurorëzimit)
 3. Vendimi për ndërrimin e të dhënave
 4. Certifikata e vendbanimit (nëse ka ndërrim adrese)
 5. Fletë pagesën prej 10 euro
 
Procedura e aplikimit për ripërtrirjen e e të dhënave në letërnjoftim kërkohën këto dokumente:
1.      Letërnjoftimi
2.      Certifikata e lindjes (për gra të martuara certifikata e kurorëzimit)
3.      Certifikata e vendbanimit (nëse ka ndërrim adrese)
4.      Fotografimi në qendrën për regjistrim
5.      Flet pagesën prej 10 eu.
 
Procedurat e ndërrimit të letërnjoftimit të UNMIK-ut në letërnjoftim të Republikës së Kosovës kërkohën këto dokumente:
 1. Letërnjoftimi i UNMIK-ut
 2. Certifikata e lindjes ose shtetësisë (do të kërkohet në momentin e lëshimit nga organi)
 3. Certifikata e vendmanimit(nëse ka ndërrim adrese)
 
Për tu paisur me letërnjoftim me procedur të shpejtë duhët pagesa në vlerë prej 50 €
Letërnjoftimi me procedurë të shpejtë është I gatëshëm për 96 orë ose katër ditë duke mos llogaritur ditë pushim.
 
 
 
PROCEDURA E APLIKIMIT PËR PASAPORTË
Procedurat e aplikimit për pasaportë për personat nën moshën 16 vjeqare
 
1.      Certifikatën e lindjes;
2.      Certifikatën e shtetësisë;
3.      Dëshmia për identitetin e prindërve (Letërnjoftim, Pasaportë ose Patent-shofer);
4.      Nëse njëri prind është i vdekur, fëmija duhet të shoqërohet vetëm nga prindi tjetër;
5.      Vendimi i Gjykatës për përkujdesje ndaj fëmijës nëse prindërit janë të ndarë;
6.      Fëmija nën kujdestari duhet të shoqërohet nga kujdestari (tutori);
7.      Autorizimi origjinal dhe i vulosur nga noteri, përkatësisht organi kompetent në
8.      Kosovë nëse njëri prind mungon;
9.      Certifikata e vendbanimit;
10. Dëshmia e pagesës prej 20 € nëse fëmija është mbi moshën 3 vjeçare.
11. Dëshmia e pagesës prej 15 € nëse fëmija është nën moshën 3 vjeçare.
 
Procedura e aplikimit për pasaportë për përsonat mbi moshën 16 vjeqare nevojitën këto dokumente:
 
1.      Letërnjoftimin;
2.      Certifikatën që nuk është nën hetime të lëshuar nga gjykata kompetente;
3.      Dëshmia e pagesës prej 25 € (nëse personi është mbi moshën 18 vjeçare);
4.      Dëshmia e pagesës prej 20 € (nëse personi është nën moshën 18 vjeçare)
 
Procedura e aplikimit për Pasaportë të humbur (Dëmtuar)
                               
1.      Letërnjoftimin;
2.      Pasaportën e dëmtuar;
3.      Raportin e policisë (origjinali), i cili duhet të jetë më i ri se 3 muaj (në rastin e pasaportës së humbur);
4.      Certifikatën e vendbanimit (nëse nuk e keni kaluar procesin e verifikimit);
5.      Dëshmia e pagesës prej 25 € (mbi moshën 18 vjeçare);
6.      Dëshmia e pagesës prej 20 € (mbi moshën 3 vjeçare);
7.      Dëshmia e pagesës prej 15 € (nën moshën 3 vjeçare);
 
 
Procedura e aplikimit për nderrimin e të dhënave në Pasaportë
 
1.      Letërnjoftimin;
2.      Pasaportën;
3.      Certifikatën e lindjes (nëse nuk e keni kaluar procesin e verifikimit);
4.      Aktvendimin për ndërrimin e të dhënave;
5.      Certifikatën e vendbanimit apo çfarëdo dëshmie tjetër në rast të ndërrimit të adresës;
6.      Dëshmia e pagesës prej 25 € (mbi moshën 18 vjeçare);
7.      Dëshmia e pagesës prej 20 € (mbi moshën 3 vjeçare);
8.      Dëshmia e pagesës prej 15 € (nën moshën 3 vjeçare);
 
 
Procedura e aplikimit për ripërtrirjen e të dhënave në Pasaportë
 
 1. Letërnjoftimin;
 2. Pasaportën;
 3. Certifikatën e lindjes (nëse nuk e keni kaluar procesin e verifikimit);
 4. Certifikatën e vendbanimit (nëse nuk e keni kaluar procesin e verifikimit);
 5. Dëshmia e pagesës prej 25 € (mbi moshën 18 vjeçare).
 6. Dëshmia e pagesës prej 20 € (mbi moshën 3 vjeçare).
 7. Dëshmia e pagesës prej 15 € (nën moshën 3 vjeçare).
 
Procedura me marrje të shpejtë të pasaportës
Mosha deri në 3 vjeqare behet pagesa në vlere 90 euro
Mosha mbi 3 vjeqar bëhet pagesa në vlerë 95 euro
Mbi moshën 18 vjeqar bëhet pagesa në vlerë prej 100 euro
Me procedurë të shpejt mund të paiseni me pasaportë për 3 ditë ose 72 ore duke mos llogaritur ditët e pushimit.