Drejtoritë

Administrata Komunale organizohet në drejtori. Çdo drejtori e komunës menaxhohet nga drejtori. Drejtorët emërohen dhe shkarkohen nga Kryetari i Komunës, dhe për punën e tyre ata janë përgjegjës para tij.

Drejtoritë e Komunës janë:
1. Drejtoria e Administratës së Pёrgjithshme,
2. Drejtoria e Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale,
3. Drejtoria e Arsimit
4. Drejtoria për Ekonomi,Financa dhe Zhvillim,
5. Drejtoria për Planifikim Urban ,Kadastër dhe Pronë
6. Drejtoria e Shërbimeve Publike dhe Emergjencës,
7. Drejtoria për Inspektorat,
8. Drejtoria për Mbrojtje të Mjedisit
9. Drejtoria për Kulturë,Rini dhe Sport
10.Drejtoria e Bujqësisë dhe Zhvillimit rural
11.Drejtoria e Infrstrukturës Lokale