Nënkryetari i Komunës


Ajet Berisha

Nr Kontaktues

038/200-41305
email: ajet.berisha@rks-gov.net

Nënkryetari emërohet nga Kryetari për të njëjtin mandat dhe shkarkohet nga Kryetari.
Me kërkesë të kryetarit, Nënkryetari i ndihmon kryetarit në ushtrimin e funksioneve ekzekutive të përditshme dhe vepron në emër të Kryetarit në mungesë të tij.
Kur posti i nënkryetarit mbetet i lirë, Kryetari emëron nënkryetarin e ri, jo më vonë se tridhjetë ditë pas paraqitjes së postit të lirë.
Nënkryetar i Komunës së Obiliqit është emëruar Nysret kelmendi
Ky është mandati i Tijë i parë.